Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
7
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Sapulču, gājienu un piketu izskatīšana kopā ar pasākuma organizatoru un lēmuma pieņemšana par atļauju rīkot sapulci, gājienu piketu, kā arī ieteikumu sniegšana par sapulces, gājiena, piketa rīkošanu. Sapulču, gājienu un piketu izskatīšana kopā ar pasākuma organizatoru un lēmuma pieņemšana par atļauju rīkot sapulci, gājienu piketu, kā arī ieteikumu sniegšana par sapulces, gājiena, piketa rīkošanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Sapulces, gājiena vai piketa organizatoram ir jāiesniedz pieteikums par attiecīga pasākuma rīkošanu klātienē Ludzas novada pašvaldībā ne agrāk kā 4 mēnešus un ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja pieteikumu nav iespējams iesniegt šajā termiņā, jo par notikumu, saistībā ar kuru attiecīgais pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā notikuma, tad pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises.
  Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu.
  Pieteikumam jāpievieno:
  1) pasākuma norises vietas shēma vai maršruts;
  2) līguma kopija, ja pasākuma organizators noslēdzis līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ar apsardzes komersantu;
  3) pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.
  Saskaņā ar likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" regulējumu, skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošana ir iespējama tikai sapulču laikā un ja tas pieteikts vienlaikus ar pasākumu un minēto iekārtu lietošana nav ierobežota vai aizliegta.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pašvaldības lēmums par aizliegumu rīkot pasākumu vai pasākumam noteiktajiem ierobežojumiem atbilstoši organizatora izvēlei ir saņemams klātienē Ludzas novada pašvaldībā, vai tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto organizatora adresi.

Saņemt pakalpojumu