Statuss:
Noslēdzies

 

2015-02-17_pr_esfondi_3.jpg

Latvijā ir ļoti daudz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuri ikdienā dzīvo iestādēs, bet arī tie, kuri dzīvo mājās, nereti neiziet no sava mājokļa un dzīvo noslēgtā vidē. Lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar invaliditāti, nepieciešams veidot vidi un sabiedrību, kurā ikviens var par sevi parūpēties, saturīgi pavadīt laiku, saņemt ikdienā vajadzīgo palīdzību un arī strādāt. Lai šie cilvēki varētu pilnvērtīgi dzīvot sabiedrībā, nepieciešams nodrošināt attiecīgos sociālos pakalpojumus.

Sabiedrībā valdošo stereotipu un aizspriedumu dēļ personu ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem socializēšanās iespējas ir ļoti ierobežotas, Ludzas novadā tādu iespēju praktiski nav. Projekta aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām. Personām ar invaliditāti tiks nodrošināts jauns sociālais pakalpojums – daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs, vieta, kur personas ar GRT un bērni ar funkcionālajiem traucējumiem gūs atbalstu gan jaunu prasmju apguvē, gan socializācijai sabiedrībā, gan arī dažādu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, kā arī būs atbalsts vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem un radiem.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ludzas novadā.

Projekts tiek īstenots ar mērķi radīt priekšnosacījumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, sakārtot nepieciešamo sociālo infrastruktūru, lai nodrošinātu nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot šo cilvēku iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. 

Projekta aktivitātes:

Lai nodrošinātu nepieciešamos sociālos pakalpojumus, projekta ietvaros tiks izveidots Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ēka, kas atrodas Ludzā 18.novembra ielā 17A tiks pārbūvēta un aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm, iekārtām un aprīkojumu. Ēkas 1.stāvā tiks ierīkots dienas aprūpes centrs personām ar GRT, izveidotas specializētās darbnīcas: rokdarbu, sveču liešanas un ziepju veidošanas darbnīcas, virtuve – nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvei, atpūtas telpas, rehabilitācijas telpas. Savukārt, 2.stāvā tiks izvietots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs: paredzētas darbnīcu telpas, telpas rehabilitācijai un fizioterapijai, mūzikas un mākslas terapijai, psihologa nodarbības telpa, multisensorā istaba, sāls istaba, kā arī telpas atpūtai un virtuve – līdzpaņemtās maltītes uzsildīšanai.

Projekta mērķgrupas ir:
– pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa).

– bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimene.

Projekta numurs 9.3.1.1/18/I/008

Projekta realizēšanas laiks: 2019. gada 01. jūlijs – 2020. gada 30. decembris.

Projekta kopējās izmaksas ir 731 575,13 EUR, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas sastāda 705 722,48 EUR no tām:

  • ERAF finansējums – 599 864,09 EUR;
  • Valsts budžeta dotācija – 31 757,53 EUR;
  • Pašvaldības finansējums – 74 100,86 EUR;
  • Kopējās neattiecināmās izmaksas – 25 852,65 EUR.

Kontaktinformācija: projektu vadītāja Ilona Mekša, tālrunis:+371 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludza.lv

Sižeti:

29.06.2020. LRTV sižets Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Ludzā durvis vērs jūlijā

Publikācijas: