Statuss:
Noslēdzies
attēls

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Izglītības un Zinātnes ministrija apstiprināja Ludzas novada pašvaldības projektu „Jauniešu informācijas punkta „Esi informēts!” izveide Ludzas novadā”. Projekts tika izsludināts Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam 1.2. apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai” ietvaros.

Projekta nosaukums Jauniešu informācijas punkta „Esi informēts!” izveide Ludzas novadā

Identifikācijas numurs Līguma Nr.07.4-14/19/05.06.2012

Programma Jaunatnes politikas valsts programma 2012.gadam

Īstenošanas vieta Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra telpas, Tirgus iela 22, Ludzā

Īstenošanas laiks 5 mēneši: no 06.06.2012. – 29.10.2012.

Mērķis Izveidot jauniešu informācijas punktu Ludzas novadā, radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai un nodrošinot jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas, kā arī piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai. 

Projekta tiešais mērķis ir izveidot jauniešu informācijas punktu Ludzas novadā.

Galvenās aktivitātes Projekta ietvaros tiks:

 • Iegādāts un uzstādīts nepieciešamais info punkta aprīkojums;
 • Pieņemts darbā informācijas punkta darbinieks;
 • Izveidoti informācijas avoti un informācijas punkta reklāma;
 • Organizēts jauniešu informācijas punkta „Esi informēts!” atklāšanas pasākums;
 • Nodrošināta jauniešu informācijas punkta “Esi informēts!” darbība.

Rezultatīvie rādītāji 

 • Pieņemts darbā jauniešu informācijas punkta „Esi informēts” darbinieks uz 0.5 slodzes;
 • Izstrādāts apkopojums par jauniešu iespējām pašvaldībā jaunatnes politikas aspektu ietvaros;
 • Tiks iegādāts un uzstādīts aprīkojums – dators, monitors, ekrāns, mēbeles;
 • Tiks izveidota informācijas avotu reklāma;
 • Tiks organizēts Informācijas punkta „Esi informēts” atvēršanas pasākums;
 • Jauniešu informācijas punkta „Esi informēts” darbība – jauniešu apmeklētība

Partneri Biedrība “Ludzas jauniešu klubs “Lietussargs”

Projekta budžets 2 220.00 LVL

Valsts budžeta finansējums 2 220.00 LVL

Kontaktinformācija Ilona Mekša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis: +371 65707131projekti@ludzaspils.lv)

Publicitāte