Statuss:
Noslēdzies

Projekta nosaukums: “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” 

Projekta numurs: 5.6.2.0/20/I/007

Fonds, programma, aktivitāte: Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3. kārtas ietvaros.

Sadarbības partneri: Kārsavas novada pašvaldība, Ciblas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Veicot plānotos infrastruktūras uzlabojumus, tiks atbalstīti vietējie uzņēmumi, kas darbojas projekta teritorijā – Ludzas pilsētā Baznīcas un Stacijas ielās, Ludzas novadā pie autoceļiem Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” un Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers”, Kārsavas pilsētā Malnavas ielā un Ciblas novadā pie autoceļa “P-2 Pušmucova – Nūraugi”. Šie objekti ir nepieciešami komersantiem, kuru darbības nodrošināšanas un attīstības viens no šķēršļiem ir sliktais transporta infrastruktūras stāvoklis. Savukārt Ciblas novada pašvaldība radīs priekšnoteikumus jaunu komersantu piesaistei un darba vietu radīšanai, pārbūvējot noliktavas telpas ražošanas vajadzībām.

Plānotās projekta galvenās aktivitātes:

 1. Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūve;
 2. Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta ceļa Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers” pārbūve;
 3. Baznīcas ielas Ludzā pārbūve posmā no Skolas ielas līdz 1. Maija ielai;
 4. Stacijas ielas Ludzā pārbūve posmā no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai;
 5. Kārsavas pilsētas Malnavas ielas posmā no Skolas ielas līdz autoceļam A13 pārbūve;
 6. Ciblas novada pašvaldības ceļa Nr. P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūve;
 7. Noliktavas ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, Ciblas novadā pārbūve, piemērojot to pārtikas nozares vajadzībām.

Projekta rezultāti:

 • revitalizēta degradētā teritorija 12.50 ha platībā;
 • radītas 50 jaunas darba vietas;
 • piesaistītas privātās investīcijas 1 707 390.00 EUR apmērā.

Projekta kopējās izmaksas 2 276 799.78 EUR, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas sastāda 2 190 243.52 EUR no tām:

 • ERAF 85.00% (ieskaitot de minimis) jeb 1 862 876.99 EUR;
 • Valsts budžeta dotācija 5.00% jeb 98 209.96 EUR;
 • Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadu pašvaldību finansējums 10.5% jeb 229 156.57 EUR;
 • Neattiecināmās izmaksas – 86 556.26 EUR.

Raksti un publicitāte par projektu: