Statuss:
Īstenošanā
collage3.jpg

2020. gada 10. jūnijā starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālo un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) parakstīta vienošanās par projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/20/I/001) īstenošanu.

Projekta mērķis ir sekmēt privāto investīciju apjoma palielināšanos Ludzas pilsētā, balstoties uz komersantu vajadzībām, paredzot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās teritorijas sakārtošanu, radot kvalitatīvu vidi uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai atbilstoši Ludzas novada attīstības programmai.

Projekta ietvaros ir plānots nojaukt Latgales ielā 242b esošās degradētās ēkas (bijusī zemessardzes ēka), izvest būvgružus, izlīdzināt teritoriju. Reģenerējot degradēto teritoriju rūpniecības zonā, tiks radīti priekšnoteikumi jaunu komersantu piesaistei un darba vietu radīšanai.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 26 mēneši.

Projekta kopējie izdevumi ir 52 198.54 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 52 198.54 EUR, ERAF finansējums 39 961.34 EUR.

Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Publicitāte:

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (27.05.2022) Turpinās Ludzas novadā esošo degradēto teritoriju sakārtošana

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (11.01.2022) Uzņēmējdarbības vajadzībām piemēroto teritoriju sakārtošana

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (10.01.2021) Degradēto teritoriju sakārtošana uzņēmējdarbības vajadzībām

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (19.06.2020) Parakstīta vienošanās par projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides sakārtošana Ludzas pilsētā” īstenošanu

 

Informāciju sagatavoja Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I. Igovena