Statuss:
Noslēdzies
internets1.jpg
eraf_logo3-300x121.jpg

2014. gada 9. oktobrī Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ludzas novadā” īstenošanu. Projekta realizācija būtiski paaugstinās piekļuves iespējas internetam lielākam novada iedzīvotāju, tūristu un viesu skaitam, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajai informācijai un e-pakalpojumiem, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.

Projekta nosaukums - Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ludzas novadā

Identifikācijas numurs - Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/044/020

Programma ERAF Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes “Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšanai” 3.2.2. pasākuma “”IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātes “Publisko interneta punktu attīstība”

Īstenošanas vieta

 • Ludzas novada pašvaldība, Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
 • Ludzas novada Tūrisma informācijas centrs, Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
 • Briģu Tautas nams, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV-5707
 • Nirzas pagasta pārvalde, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV-5729
 • Ņukšu pagasta pārvalde, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730
 • Pureņu pagasta pārvalde, Strumpe, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV-5745
 • Rundēnu pagasta pārvalde, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, LV-5739
 • Cirmas Tautas nams, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV-5735

Īstenošanas laiks 09.10.2014. – 08.04.2015.

Mērķis Projekta mērķis ir publisko interneta pieejas punktu izveidošana un paplašināšana Ludzas novada pašvaldības teritorijā.

Galvenās aktivitātes

 1. Jauna PIPP izveidošana Ludzas novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 16.
 2. Esošā PIPP pilnveidošana Ludzas novada TIC.
 3. Jauna PIPP izveidošana Ludzas novada Briģu pagastā.
 4. Jauna PIPP izveidošana Ludzas novada Nirzas pagastā.
 5. Jauna PIPP izveidošana Ludzas novada Ņukšu pagastā.
 6. Jauna PIPP izveidošana Ludzas novada Pureņu pagastā.
 7. Esošā PIPP pilnveidošana Ludzas novada Rundēnu pagastā.
 8. Jauna PIPP izveidošana Ludzas novada Cirmas pagastā.
 9. Publicitātes pasākumu nodrošināšana.

Rezultatīvie rādītāji

 1. Izveidoti 6 publiskie interneta pieejas punkti
 2. Pilnveidoti 2 esošie publiskie interneta pieejas punkti.

Projekta attiecināmās izmaksas, t.sk.: 50 836.00 EUR

ERAF finansējums 43 209.75 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums 6 101.17 EUR

Valsts budžeta finansējums 1 525.08 EUR

Kontaktinformācija Projekta vadītāja Ilona Rimša, tālr.+371 65707411, e-pasts: ilona.rimsa@ludzaspils.lv

Publikācijas