Statuss:
Noslēdzies
Projekta aktivitātes

2012.gada 28.aprīlī Ludzas novada pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/106/010 „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekta realizācijas gaitā plānots sakārtot ūdenssaimniecības infrastruktūru Nirzas ciemā, veicot divu artēzisko urbuma tamponāžu, ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, centrālās kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 izbūvi, kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 un spiedvada rekonstrukciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi un dīzeļģeneratora iegādi.

Projekta nosaukums: Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā

Identifikācijas numurs: 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/106/010

Programma: ERAF Darbības programmas 2007.-2013. gadam "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.4.1.1. aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000"

Īstenošanas vieta: Nirzas ciems, Nirzas pagasts, Ludzas novads

Īstenošanas laiks: 2012. gada aprīlis - 2013. gada jūlijs

Mērķis: Projekta mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu

Galvenās aktivitātes:

  1. Būvniecība;
  2. Būvuzraudzība;
  3. Autoruzraudzība;
  4. Publicitātes pasākumi.

Rezultatīvie rādītāji:

  1. Tamponēta artēziskā aka – 2 gab., rekonstruēti ūdensapgādes tīkli – 2490 m, izbūvēti kanalizācijas tīkli – 125 m, rekonstruēti kanalizācijas tīkli – 1460 m, izbūvēta KSS – 1 gab., rekonstruēts spiedvads – 330 m, rekonstruēta KSS – 1 gab., izbūvēta NAI – 1 gab., izbūvēti kanalizācijas tīkli – 50 m, iegādāts dīzeļģenerators – 1 gab.;
  2. Veikta būvuzraudzība – 1 gab.;
  3. Veikta autoruzraudzība – 1 gab.;
  4. Publicitātes pasākumi: uzstādīts informatīvais stends – 1 gab., uzstādīta plāksne telpās – 1 gab., publikācijas presē, informācija mājas lapā.

 Projekta kopējās izmaksas: 399 151,21 LVL

Projekta attiecināmās izmaksas: 327 173,12 LVL

ERAF finansējums: 278 097,15 LVL

Pašvaldības finansējums: 121 054,06 LVL

Kontaktinformācija: Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis: +371 65707411; ilona.rimsa@ludzaspils.lv)