Saturs šobrīd tiek papildināts....

 

 

 

Pielikums Nr.4 - Saistību apmērs 2020.gadā un turpmākajos gados

1.pielikums paskaidrojuma rakstam – realizējamie projekti 2020.gadā, to izmaksas un Ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritāšu saskaņotība (Attīstības programma)

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam

Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm

Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam

Paskaidrojuma raksts par 2019.gada Zilupes novada pašvaldības budžetu

Pielikums Nr.1 - ieņēmumi

Pielikums Nr.2 – izdevumu kopsavilkums

Pielikums Nr.3 - finansēšana

Pielikums Nr.4 - Saistību apmērs 2019.gadā un turpmākajos gados

Pielikums Nr.5 – 2019.gada speciālais budžets

1.pielikums paskaidrojuma rakstam – realizējamie projekti 2019.gadā, to izmaksas un Ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritāšu saskaņotība (Attīstības programma)

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”

Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Zilupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam

Paskaidrojuma raksts par 2018.gada Zilupes novada pašvaldības budžetu

1.pielikums paskaidrojuma rakstam – Realizējamie projekti 2018.gadā, to izmaksas un ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritātes saskaņā ar Zilupes novada Attīstības programmu 2012.-2018.gadam

Pielikums Nr.1 - ieņēmumi

Pielikums Nr.2 – izdevumu kopsavilkums

Pielikums Nr.3 - finansēšana

Pielikums Nr.4 - Saistību apmērs 2018.gadā un turpmākajos gados

Pielikums Nr.5 – 2018.gada speciālais budžets

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, mazumtirdzniecība izbraukuma tirdzniecībā sabiedriskos pasākumos un tirdzniecības organizēšana tirgū

Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā

Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā

Grozījums 2017.gada 29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

Grozījumi 2017.gada 29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi Zilupes novadā

Par Zilupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu

Paskaidrojuma raksts par 2017.gada Zilupes novada pašvaldības budžetu

Pielikums Nr.1 - ieņēmumi

Pielikums Nr.2 - izdevumu kopsavilkums pēc valdības funkcijām

Pielikums Nr.3 - finansēšana

Pielikums Nr.4 - Saistību apmērs 2017.gadā un turpmākajos gados

Pielikums Nr.5 – speciālais budžets

1.pielikums paskaidrojuma rakstam - Realizējamie projekti 2017.gadā, to izmaksas un ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritātes saskaņā ar Zilupes novada Attīstības programmu 2012.-2018.gadam

2.pielikums paskaidrojuma rakstam

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2017.gada budžetu”

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2017.gada budžetu”

Grozījumi 2017.gada 31.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

Grozījumi 2017.gada 31.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Zilupes novadā

Pašvaldības nodeva par Zilupes novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem

Par svētku pabalstiem Zilupes novadā

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par svētku pabalstiem”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par svētku pabalstiem”

Par 2016.gada budžetu

Paskaidrojuma raksts par 2016.gada Zilupes novada pašvaldības budžetu.

Pielikums Nr.1 - ieņēmumi

Pielikums Nr.2 - izdevumi

Pielikums Nr.3 - finansēšana

Pielikums Nr.4 - Saistību apmērs 2016.gadā un turpmākajos gados

Pielikums Nr.5 – speciālais budžets

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2016.gada budžetu”

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2016.gada budžetu”

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2016.gada budžetu”

Par Zilupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību maznodrošinātām personām Zilupes novadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2016.gadā Zilupes novadā

Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2015.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.18 ,, Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās”

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā

Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtību Zilupes novadā

Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Zilupes novadā

Par 2015.gada budžetu

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada budžetu”

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada budžetu”

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2015.gadā Zilupes novadā

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves

Par 2014.gada budžetu

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 30.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošos noteikumos Nr.1 „Par Zilupes novada pašvaldības 2014.gada budžetu”

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2014.gadā Zilupes novadā

Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 22.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

Par mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 25.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.30 “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Zilupes novadā”

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā Zilupes novadā

Par 2013.gada budžetu

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada budžetu”

Par grozījumi Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada budžetu”

Par grozījumi Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2013.gada budžetu”

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītiem maksājumiem Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Zilupes Mūzikas un mākslas skolā

Par 2012.gada budžetu

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošos noteikumos Nr.5 „Par 2012.gada budžetu”

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2012.gadā Zilupes novadā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2012.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Zilupes novadā”

Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldībā uzņem rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes institūcijā par Zilupes novada pašvaldības finansējumu

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā (zaudējuši spēku)

Grozījums 2011.gada 29.septembra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.19 ,,Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Zilupes novada administratīvajā teritorijā”

Par kārtību, kādā saskaņojamas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietņu vietas Zilupes novadā

Paskaidrojuma raksts

Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm (zaudējuši spēku)

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”

Grozījums Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”

Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”

Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7 ,,Par Zilupes novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”

Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu

Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 ,,Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”

Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 ,,Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”

Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 ,,Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”

Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10 ,,Par vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu”

Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”

Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Nodeva par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Zilupes novada administratīvajā teritorijā”

Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem

Grozījums 2012.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 ,,Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par pabalstu personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”

Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu (zaudējuši spēku)

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 “Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu”

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Zilupes novadā

Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietām”

Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrās pasaules kara dalībniekiem

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrās pasaules kara dalībniekiem”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un Otrā pasaules kara dalībniekiem”

Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par vienreizēju pabalstu samaksai par speciālo autotransportu un degvielas samaksai slimnieka transportēšanai”

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Zilupes novadā”

Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Zilupes novada pašvaldības pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”

Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā (zaudējuši spēku)

Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

Grozījums 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

Zilupes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

Grozījumi 2011.gada 27.janvāra Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”

Par 2011.gada budžetu

Pielikums Nr.1 - ieņēmumi

Pielikums Nr.2 – izdevumu kopsavilkums pēc valdības funkcijām

Pielikums Nr.3 - finansēšana

Pielikums Nr.4 – saistību apmērs 2011.gadā un turpmākajos gados

Pielikums Nr.5 – paskaidrojuma raksts par 2011.gada Zilupes novada pašvaldības budžetu

Pielikums Nr.6 – 2011.gada speciālais budžets

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada budžetu”

Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietās un tirgos un pašvaldības nodevu par tirdzniecību Zilupes novadā”

Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās”

Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību”

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Zilupes novadā

Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5 “Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu””

Par 2010.gada budžetu

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2010.gada budžetu”

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2010.gada budžetu”

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.1 “Par 2010.gada budžetu”

Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.8 „Zilupes pilsētas teritorijas un Lauderu, Pasienes un Zaļesjes ciemu teritoriju, un tajās esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”

Zilupes novada pašvaldības nolikums

Pielikums

Zilupes novada pašvaldības nolikums (aktuālā redakcija uz 31.10.2019.)

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Zilupes novada pašvaldības nolikums”

Par grozījumiem Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”

Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2010 „Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2010 „Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām kopijām”

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2010 „Nodeva par Zilupes novada pašvaldības domes un pagasta pārvalžu izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām kopijām”