Projektu aktualitātes
Projekta aktivitātes

Projekta NATTOUR ietvaros 26. un 27. janvārī Ludzas novada pašvaldība organizēja kopīgo semināru dabaszinību pedagogiem, vides speciālistiem, bibliotekāriem, muzeju darbiniekiem no Ludzas un Rēzeknes novada un no Krievijas Federācijas Sebežas rajona.

26. janvārī lekciju par īpaši aizsargājamajām teritorijām un dabas pētīšanas procesu noklausījās vairāk kā 70 dalībnieki! 27. janvārī klausītājiem tika piedāvāta daudziem iedzīvotājiem saistošās tēmas: “Invazīvās sugas Latvijā un Spānijas kailgliemezis”. Lekcijas lasīja Regīna Indriķe – dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja.

Tie, kas nevarēja piedalīties seminārā, ir iespēja lejupielādēt prezentācijas projekta NATTOUR sadaļā Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē.


Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis +371 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludza.lv.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.