Projektu aktualitātes
foto_publicitatei_3-1024x568.jpg
es-fondu-logotipu-ansamblis-esf-krasains-768x185-2.jpg

 

 

 

Projekta Nr.5.6.2.0/20/I/002 “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā” ietvaros realizēti visi plānotie darbi – 2020. gada nogalē tika pabeigta Dzirnavu ielas pārbūve (ekspluatācijā no 2021. gada 8. februāra), savukārt 2021. gada 19. augustā parakstīts akts par pārbūvētās Sporta ielas nodošanu ekspluatācijā.

Saskaņā ar noslēgtiem līgumiem SIA “Ceļi un tilti” veica Sporta un Dzirnavu ielu segumu pārbūvi, apgaismojuma tīklu un elektronisko sakaru tīklu pārbūvi, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi, kā arī jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi.. Sporta ielas posmā no P. Miglinīka ielas līdz Jelgavas ielai papildus veikta lietus ūdens kanalizācijas pārbūve.

Projekta mērķis ir Ludzas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētu teritoriju un sakārtojot publiski pieejamu ielu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un vidi jaunu darba vietu radīšanai. Tiek paredzēts, ka projekta īstenošanas rezultātā līdz 2023. gadam tiks radītas 23 jaunas darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas 58 000,00 EUR apmērā un samazinātas degradētās teritorijas 1,9 ha platībā.

Projekta kopējie izdevumi ir 969778,26 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 852489,65 (ERAF finansējums 724616,20 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 38362,03 EUR, pašvaldības finansējums 89511,41 EUR) un neattiecināmie izdevumi 117288,61 EUR.

Informāciju sagatavoja:

projektu vadītāja

Ilona Rimša