Projektu aktualitātes

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.


30. jūlijā Ludzā norisinājās pirmais projekta NATTOUR pasākums – notika pirmā darba grupas sapulce. Kas ir NATTOUR? Tas ir projekts, kas ir tapis pateicoties Ludzas un Sebežas sadraudzībai un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālajam atbalstam. Tuvāko divu gadu laikā divas kaimiņu pašvaldības – Ludzas novada pašvaldība un Sebežas rajona administrācija – plāno izdarīt ļoti daudz, lai palielinātu viesu skaitu Latgales un Pleskavas reģionā, uzlabojot dabas objektus Ludzā un Sebežā, ieviešot inovatīvās metodes skolēnu apmācībai dabaszinībās, paaugstinot speciālistu kapacitāti un sabiedrības informētību. Lai sasniegtu šo cēlo mērķi, partneri izveidos “zaļās” klasesistabas – viena no tām būs Ludzas pilsētas parkā, otrā – Sebežas pilsētas Gogoļa Skvēra pie Sebežas ezera. Klasēs varēs organizēt nodarbības gan skolu, gan bērnudārzu pedagogi. 

Projekta sākumā partneri izveidos skolēnu grupas, kuri piedalīsies 18 nodarbībās, kas būs saistītas ar dabas aizsardzību u.tml. tēmām. Šie paši bērni piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos uz Latgali un Pleskavas apgabalu. Pieaugušie arī nepaliks bez uzmanības: vides speciālistiem, muzeju un bibliotēku darbiniekiem, skolu pedagogiem tiks organizēti semināri, un divi no tiem būs kopīgie, t.i., tajos piedalīsies abu partneru speciālisti. Plānojas arī aktivitāte, kura būs līdzīga plenēram, tikai tajā piedalīsies amatnieki un meistari, kuri izgatavos mazās arhitektūras formas uzstādīšanai Ludzas pilsētas parkā un Gogoļa skvērā.

Darba būs ļoti daudz, tāpēc pašvaldības projektā ir iesaistījušas savus muzejus un bibliotēkas, no Ludzas puses piedalās arī Tūrisma informācijas centrs.

Kopējais budžets ir 367 794.00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ir 331 014.60 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets projektā sastāda 251 725.00 EUR; Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020. gadam līdzfinansējums ir 90%, t.i., 226 552.50 EUR.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā: Projektu vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis +371 657 07131; e-pasts viola.andruscenko@ludza.lv.

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.