Projektu aktualitātes
di_logo-1.jpg

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem pakalpojumus  sniedz  ierobežotā apjomā, stingri  ievērojot sanitāri epidemioloģiskās prasības. Dienas centrs visu šo periodu savus klientus apkalpoja nepārtraukti.  Regulāri notika darbinieku testēšana, kā arī ir uzsākta darbinieku un klientu vakcinācija pret COVID-19  vīrusu, kura veiksmīgi turpinās, uz doto brīdi ir vakcinējušies gandrīz 95% pieaugušo klientu. Šobrīd Dienas centru aktīvi apmeklē pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem: astoņi specializēto darbnīcu klienti un desmit aprūpes centra klienti. Ir klienti, kuri apmeklē centra nodarbības periodiski vai retāk veselības stāvokļa un citu iemeslu dēļ.

Skolnieku rudens brīvlaikā aktīvāk tika sniegti bērnu ar FT aprūpes centra pakalpojumi un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT.

Pakalpojumā “Dienas aprūpes centrs personām ar GRT” ietvaros regulāri notiek prasmju apgūšanas nodarbības, kulinārijas nodarbības, radošas nodarbības, kā arī speciālistu konsultācijas un psihologa, sociāla darbinieka un fizioterapeita nodarbības. Reizi nedēļā ir pieejamas pērļošanas nodarbības. Darbā ar klientiem cenšamies attīstīt sociālas un pašaprūpes prasmes, palielināt pašnoteikšanās iespējas, organizēt saturīgo brīvā laika pavadīšanu. Regulāri tiek piedāvātas pastaigas svaigā gaisā, kas tagad ir ļoti aktuālas. 

klienti-svaiga-gaisa-768x576.jpg

 

Specializēto darbnīcu klienti ar lielu prieku darbojās sveču liešanas un ziepju veidošanas darbnīcās, kā arī aušanas un šūšanas, kur cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var iegūt savu pirmo pieredzi un darba tirgum nepieciešamās pamatprasmes  un praktiskās iemaņas. Mācību satura apguvē liela uzmanība pievēršama klientu praktiskajai darbībai. Process organizējams tā, lai klientiem būtu iespēja patstāvīgi meklēt un atrast risinājumu praktiskām problēmām, sadarboties un strādāt komandā, veidot radošas darbības pieredzi, izjust un vairot skaisto sev apkārt, novērtēt savu un citu darbu un tā rezultātus.

frfrerer.png

 Pakalpojumā ”Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT”’ ietvaros tiek nodrošināta atbilstoša aprūpe, asistēšana pašaprūpē un citas ikdienas aktivitātes. Atbilstoši interesēm, vajadzībām un iespējām tiek organizētas speciālistu konsultācijas un nodarbības – psihologa, sociāla darbinieka, nodarbību vadītāja un fizioterapeita.

multi-sensora-istaba-768x576.jpg
multi-sensora-istaba1-1-768x576.jpg

 

Sociālas rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem tiek nodrošināta ārstnieciskā vingrošana, haloterapija, terapija multisensorā istabā.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005)  tiek īstenots visos Latvijas reģionos, lai    veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un jauniešu veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā.