Projektu aktualitātes
Projekta aktivitātes

Pateicoties prāvesta Rolanda Abricka vadībā realizētajam Lauku atbalsta dienesta projektam Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000006 “Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana”, kura ietvaros ir veikti žoga atjaunošanas darbi, dievnams ir ieguvis jaunu elpu.

Baznīcu, kuru līdz projekta īstenošanai ieskāva betona stabi, kas bojāja vizuālo ainavu un radīja nepabeigtības sajūtu, nu rotā skaists žogs. Tas ir kļuvis par baznīcas dārza noformējuma elementu, kas sniedz estētisku baudījumu, iekļaujas kopējā ainavā un kopā ar dievnamu veido vienotu ansambli. Draudze gan ar ziedojumiem, gan ar praktisku darbību rūpējas par dievnama uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Projekta rezultātā ir izveidota pievilcīga un droša vide dievnama apmeklētājiem, kas sniegs paliekošu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Mērķis ir sasniegts un nu atjaunotais žogs ir kā apliecinājums draudzes locekļu centieniem un vēlmei padarīt dievnamu un tā teritoriju labiekārtotu.

Draudzes locekļi (~120) jūtas gandarīti. Ieguvējs ir ikviens dievnama apmeklētājs, arī tūrists, jo dievnams ir iekļauts Ludzas novada tūrisma maršrutā kā izcils koka arhitektūras piemineklis un viena no lielākajām un skaistākajām koka baznīcām Latgalē.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm