Izglītība
Projekts “PuMPuRS” Ludzas novada izglītības iestādēs 2022./2023.m.g. 1.semestrī
Attēls

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Arī Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu par dalību projektā. 2022./2023.mācību gada 1.semestrī septiņas Ludzas novada pašvaldības skolas: Ludzas pilsētas vidusskola, Kārsavas vidusskola, Ciblas vidusskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes pamatskola, Pildas pamatskola un Ludzas Mūzikas pamatskola turpinās piedalīties projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam ir izvērtēti mācību pārtraukšanas riski, izplānoti nepieciešamie pasākumi to mazināšanai, izstrādāti individuālie atbalsta plāni. Kopumā novada skolās ir izstrādāti un tiek īstenoti 75 individuālie atbalsta plāni. Skolēniem tiek sniegts atbalsts atbilstoši katra  individuālajām vajadzībām – matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, tiek sniegts konsultatīvais atbalsts, psihologa konsultācijas.

Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Projektā tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Informāciju sagatovaja:
Projekta koordinatore Ludzas novadā
Sarmīte Leščinska