Statuss:
Noslēdzies
LAD
lrp_nap_es_leader.jpg

Ludzas novadā ir 10 pagastu publiskās bibliotēkas, kas nodrošina pakalpojumus lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību un atpūtas vietu tiešā tuvumā. Pašreiz bibliotēkas ir viens no svarīgākajiem sabiedrisko aktivitāšu centriem laukos, kas vienlaicīgi nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi IK tehnoloģijām un informācijas resursiem. Ar mērķi uzlabot Ludzas novada lauku bibliotēku tehnisko nodrošinājumu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem ir iegādātas 10 multifunkcionālās drukas iekārtas, 1 portatīvais dators  un 30 datorkomplekti ar programmnodrošinājumu.

Aprīkojuma iegāde veikta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000003 “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 33 043,77, t.sk. publiskais finansējums EUR 29 739,39.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

aprikojums_cirmas_biblioteka_1-1-1024x874.jpg
Multifunkcionālā drukas iekārta, kas tika iegādāta Cirmas pagasta bibliotēkai