Statuss:
Noslēdzies
LAD

Kultūra – tā audzina, izglīto un pilnveido iedzīvotājus visa mūža garumā. Tā veido sabiedrības vērtību, zināšanu un prasmju sistēmu, nodrošinot sabiedrības pastāvēšanu un kopienu veidošanos. Kultūras nams ir vietējās sabiedrības kultūras dzīves veidotājs. Tajā tiek organizēta profesionāli augstas kultūras pieejamība lauku teritorijās. Tas vistiešākajā veidā nodrošina kultūras pozitīvo ietekmi uz sabiedrību, veicina iedzīvotāju aktivitāti apkārt esošajā teritorijā un attīsta radošo iniciatīvu. Mūsdienīga aprīkojuma iegāde – viena no atslēgām uz kvalitatīvu, krāšņu, inovācijām balstītu pasākumu organizēšanu.

Pildas Kultūras nams piedāvā iedzīvotājiem dažādas kultūras aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kultūras namā darbojas vairāki amatiermākslas kolektīvi, un tas, atrodoties nosacīti tālu no novada administratīvā centra, joprojām spēj piesaistīt pašdarbniekus, pulcēt apmeklētājus un tā kultūras dzīve ir aktīva un daudzveidīga.

Arī Salnavas Kultūras namam ir īpaša loma Ludzas novada kultūras dzīvē. Kopumā amatiermākslas kolektīvos tur ir iesaistījušies vairāk nekā 100 pagasta un tuvākās apkaimes iedzīvotāji.

Aprīkojuma (projektors, ekrāns projektoram un hibrīdkamera) iegāde ir vērtīgs pienesums Salnavas un Pildas Kultūras namiem, kas sekmēs iedzīvotāju brīvā laika un radošo izpausmju daudzveidīgu norisi, tādējādi veicinot kultūras namu kā pagastu kultūras centru attīstību.

Projekta nosaukums, identifikācijas numurs:  Aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu īstenošanai Salnavas Kultūras namā un Ludzas novada pašvaldības teritorijā, Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000010.

Īstenošanas vietas:

  • Salnavas Kultūras nams (Liepu iela 1, Salnava);
  • Pildas Kultūras nams (Liepu iela 3, Pilda).

Projekta vispārējais mērķis: mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešana, uzlabojot kultūras norisēm nepieciešamā tehniskā aprīkojuma nodrošinājumu, reizē pilnveidojot kultūras pasākumu kvalitāti.

Projekta tiešais mērķis: aprīkojuma iegāde pasākumu kvalitātes uzlabošanai, kultūrvides digitalizēšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Salnavas Kultūras namā un Ludzas novada pašvaldības teritorijā.

Projekta izmaksas: kopējās attiecināmās izmaksas ir 9512,52 EUR, publiskais finansējums (ELFLA) 8561,27 EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums – 951,25 EUR.

Galvenās aktivitātes: aprīkojuma iegāde Salnavas un Pildas Kultūras namiem.

Rezultatīvie rādītāji:

  • Pildas Kultūras namam iegādāts projektors un ekrāns projektoram;
  • Salnavas Kultūras namam iegādāta hibrīdkamera.

Kontaktinformācija: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Laima Poikāne.

Projekta īstenošanu administrē: Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

28.03.2023. Raksts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā "Salnavas un Pildas Kultūras namiem iegādāts jauns aprīkojums"