Statuss:
Noslēdzies
img_6042.jpg

Ludzas novada pašvaldība piedalās starptautiskajā pārrobežu sadarbības projektā “Arheoloģija, Vara, Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai (ACC)” (angl. ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: cooperation to protect archaelogical heritage)kuru finansē Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007–2013 Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma.

Projekta nosaukums “Arheoloģija, Vara, Sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanai (ACC)”

Projekta nosaukums angļu valodā ARCHAEOLOGY, AUTHORITY & COMMUNITY: cooperation to protect archaelogical heritage

Identifikācijas numurs ESTLATRUS/2.2/ELRI-191/2011/22

Programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007–2013 Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

Īstenošanas vieta Latvijas, Krievijas un Igaunijas pierobežas reģioni, t.sk. Ludzas novads

Īstenošanas laiks 37 mēneši: 01.12.2012.- 31.12.2014.

Mērķis Saglabāt arheoloģisko mantojumu un attīstīt sadarbību pārrobežu reģionā, kā arī vairot cilvēku izpratni par kultūras un arheoloģisko mantojumu.

Galvenās aktivitātes

Partneri organizē līdzīgus pasākumus 3 valstīs. Galvenās aktivitātes ir arheoloģijas lauku inventarizācija pierobežas rajonos, arheoloģiski vērtīgo un interesanto vietu, kas pakļauti apdraudējumam, saglabāšana. Liela uzmanība tiek pievērsta vēsturisko vērtību uzglabāšanas apstākļus uzlabošanai un saglabāšanai, kā arī piekļuves nodrošināšanai pie atradumiem un arheoloģiskiem materiāliem attiecīgajām institūcijām un visai sabiedrībai. Projekta ietvaros svarīgi pasākumi saistīti ar informēšanu: informācijas dienas pašvaldībām, skolām, skolotājiem, skolēniem un sabiedrībai kopumā.

Ludzas novada pašvaldība projekta īstenošanai sadarbojas ar Ludzas Novadpētniecības muzeju un Ludzas novada Tūrisma informācijas centru.

Rezultatīvie rādītāji Projekta īstenošanas rezultātā Ludzas Novadpētniecības muzejā tiks izveidota monētu kalšanas darbnīca, kā eksponāti iegūti sieviešu un vīriešu viduslaiku tērpi, izveidots Ludzas pils makets, notiks arheoloģiskie izrakumi un visi atradumi glabāsies Ludzas Novadpētniecības muzejā.

Projekta partneri Projektā piedalās 9 partneri: Tartu Universitāte (vadošais partneris), Igaunijas Nacionālā mantojuma padome, nevalstiskā organizācija „Igaunijas Arheoloģijas centrs”, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Alūksnes pašvaldība, Ludzas pašvaldība, Pleskavas apgabala Arheoloģiskais centrs, nevalstiska organizācija „Pleskavas arheoloģijas centrs” un Pleskavas Vēstures, Arheoloģijas un Mākslas muzejs.

Kopējais projekta budžets 1714515,66 EUR
Ludzas novada pašvaldībai piešķirtais finansējums 45 000,00 EUR,t.sk. Programmas finansējums 40 500,00 EUR; pašvaldības līdzfinansējums 4 500,00 EUR

Publikācijas

Video sižeti

Kontaktinformācija Ilona Mekša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131projekti@ludzaspils.lv)


konference_pleskava_1.jpg
Līguma parakstīšana starp Ludzas novada pašvaldību un Hamburgas Universitāti
konference_pleskava_1.jpg
Lielais Ludzas ezers
konference_pleskava_1.jpg
Ludzas pilskalns
konference_pleskava_1.jpg
Starptautiskā konference Ludzas Novadpētniecības muzejā
konference_pleskava_1.jpg
Starptautiskā konference Ludzas Novadpētniecības muzejā
konference_pleskava_1.jpg
Starptautiskā konference Ludzas Novadpētniecības muzejā
konference_pleskava_1.jpg
Arheoloģijas diena (25.10.2013.)
konference_pleskava_1.jpg
Arheoloģijas diena (25.10.2013.)
konference_pleskava_1.jpg
Starptautiskā konference Pleskavā
konference_pleskava_1.jpg
Starptautiskā konference Pleskavā
konference_pleskava_1.jpg
Starptautiskā konference Pleskavā
konference_pleskava_1.jpg
AAC konference Pleskavā