Statuss:
Noslēdzies
LAD
8ce18a33-86f0-4bca-8618-eaf8f030a8c1-1024x768.jpeg

  

logo-768x117.png

Projekta nosaukums, identifikācijas numurs: “Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana”, Nr.19-01-AL34-A019.2201-000003

Projekta mērķis: labiekārtot Cirmas ezera publisko pludmali aktīvai un veselību veicinošai brīvā laika pavadīšanai, uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves vidi un palielinot vietas potenciālu un pievilcību. 

Būvdarbu kopējās izmaksas sastāda EUR 19225,18, projekta attiecināmās izmaksas EUR 16010,46, publiskais finansējums EUR 14409,41.

Kontaktinformācija: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ilona Rimša

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.


Projekta publikācijas:

04.08.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā "Pabeigta Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana"

02.07.2020 Raksts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā "Uzsākti Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošanas darbi"