Statuss:
Noslēdzies
LAD
programmnodrosinajums_bjc.jpg
elfla_kopejais_logotips.jpg

Projekta ietvaros tika iegādāta jauna biroja tehnika, aprīkojums un datoru programmnodrošinājums Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra darbības uzlabošanai. BJC ir jauniešu vidū populārākā darbošanās vieta – centrs piedāvā dažādas nodarbības un aktivitātes, regulāri rīko pasākumus, iesaistot bērnus un jauniešus ne tikai no Ludzas novada, bet arī no blakus pašvaldībām. Jaunieši interesējas par jaunajām tehnoloģijām, un BJC zaudēs savu popularitāti, ja nesekos tehnoloģijas jauninājumiem un nepiedāvās datornodarbības. Tāpēc 2011. gadā Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti izstrādāja projektu „Datortehnikas iegāde bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai un radošo prasmju attīstībai”.

Projekta nosaukums Datortehnikas iegāde bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai un radošo prasmju attīstībai

Identifikācijas numurs Nr. 11-01-LL33-L413204-000005

Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Ludzas pilsēta,Tirgus iela 22

Īstenošanas laiks 02.01.2012. – 16.04.2012.

Mērķis

Dažādot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un attīstīt viņu radošās prasmes, iegādājoties datortehniku Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmu modernizācijai atbilstoši mūsdienu prasībām.

Galvenās aktivitātes

  • Aprīkojuma, programmnodrošinājuma un biroja tehnikas iegāde

Rezultatīvie rādītāji

  • iegādāts jauns datoraprīkojums (8 datoru komplekti), programmnodrošinājums (Windows, MS Office, Vegas Movie Studio, Adobe Photoshop, Corel Draw) un projektors interaktīvajai tāfelei, kas tiks uzstādīts Bērnu un jauniešu centra telpās;
  • izveidotas 2 izglītības programmas (“Datordizains un datorgrafika” un “Programmēšanas pamati”).

Projekta budžets LVL 7 584,74

  • ELFLA finansējums LVL 6 217,00
  • Pašvaldības finansējums LVL 1 367,74

Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131viola.andruscenko@ludzaspils.lv)

Publikācijas


datortehnika.jpg
Datortehnika Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā
datorapr-kojums_bjc.jpg
Jaunais datoraprīkojums
progrmnodrosinajums_bjc_2.jpg
Jaunais programmatūras nodrošinājums