Statuss:
Īstenošanā

2020. gada 21. augustā starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija un ražošanas zonas izveide Ludzas pilsētā” (Nr. 5.6.2.0/20/I/016) īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, reģenerējot degradēto teritoriju un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru Ludzas pilsētā. Projekta īstenošana nodrošinās piemērotu teritoriju ar sakārtotu infrastruktūru pieejamību komercdarbības attīstībai, kas veicinās jaunu komersantu piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu Ludzas novadā.

Plānotā projekta galvenā aktivitāte ir izveidot ražošanas zonu, izbūvējot ražošanas un noliktavu ēku kompleksus, kas piemēroti kokapstrādei.

Projekta sasniedzamie rezultāti: revitalizēta degradētā teritorija 2.8 ha platībā, radītas 52 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas 2 773 350 EUR apmērā.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 34 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas –  4 105 000.01 EUR, projekta attiecināmās izmaksas  2 834 311.12 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 2 096 032.47 EUR, valsts budžeta dotācija – 108 096.96 EUR, Ludzas novada pašvaldības finansējums 252 226.25 EUR, privātās attiecināmās izmaksas – 377 955.44 EUR, privātās neattiecināmās izmaksas 1 170 775.65 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas 99 913.24 EUR.Publicitāte:

Latgales Reģionālās televīzijas sižets (26.06.2023)  Ludzā atklāts jauns kokapstrādes komplekss

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (15.06.2023) Pabeigti būvdarbi ražošanas objektā Krāslavas ielā 1, Ludzā

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (06.03.2023) Turpinās būvdarbi ražošanas kompleksa izbūvē Krāslavas ielā 1, Ludzā

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (21.12.2022) Turpinās katlumājas izbūvē ražošanas kompleksa jaunbūvē, Ludzā

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (27.05.2022)  “Turpinās Ludzas novadā esošo degradēto teritoriju sakārtošana”

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (04.03.2022 Noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par ražošanas kompleksa Krāslavas ielā 1, Ludzā iznomāšanu

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (04.01.2022)  “Par ražošanas kompleksa Krāslavas ielā 1, Ludzā, Ludzas novadā, nomas tiesību izsoli”

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (29.09.2021)  “Uzsākti būvdarbi bijušās Ludzas Linu fabrikas teritorijā”

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (08.10.2020)  “Pašvaldība plāno ieguldīt finansējumu ražošanas teritorijas izveidē”