Statuss:
Noslēdzies
LAD
trenazieri_varpa-1024x1020.jpg

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ietvaros tika iegādāts un uzstādīts svarcelšanas zāles aprīkojums sporta kompleksā “Vārpa”.   

elfla_kopejais_logotips2.jpg

Nosaukums Iespēju dažādošana veselīga brīva laika pavadīšanai Ludzas novadā

Identifikācijas Nr. 13-01-LL33-L413202-000006

Programma ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākums ” Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā “

Īstenošanas vieta Sporta iela 21, Ludza, Ludzas novads

Īstenošanas laiks 2014. gads

Mērķis Radīt piemērotus apstākļus Ludzas pilsētas iedzīvotājiem brīvā laika aktivitāšu īstenošanai, atjaunojot aktīvās atpūtas infrastruktūru. Galvenās aktivitātes Svarcelšanas zāles aprīkojums ar trenažieriem

Rezultatīvie rādītāji Aprīkota trenažieru zāle Budžets (EUR) 11 919.47 t.sk.: ELFLA finansējums (EUR) 8 964.09

Pašvaldības līdzfinansējums (EUR) 2 955.38

Valsts budžeta finansējums 0,00

Projekta partneri Nav

Projekta vadītāja Ilona Mekša

Kontaktinformācija Tālr. +371 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludzaspils.lv

Publicitāte:

logo