Statuss:
Noslēdzies
LAD
capture_13.png

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību.

Projekta nosaukums Infrastruktūras attīstība Istras pagastā

Identifikācijas numurs Nr. 08-01-L32100-000938

Programma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 3. ass pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Istras pagasts

Īstenošanas laiks 2009.-2010.

Mērķis  

Galvenās aktivitātes  

Rezultatīvie rādītāji  

Projekta budžets LVL

ELFLA finansējums LVL

Pašvaldības finansējums LVL

Kontaktinformācija Aivars Meikšāns (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; tālrunis +371 65707496aivars.meiksans@ludzaspils.lv)