Statuss:
Noslēdzies
LAD
ba55bbf4be.jpg
proj.jpg

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta nosaukums, Nr.: „Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību brīvā laika pavadīšanas centra izveide Zilupes pilsētā” 16-01-AL34-A019.2201-000008

Īstenošanas vieta, laiks: Domes iela 2, Zilupe, Zilupes novads 2017.-2018.gads

Projekta mērķis – izveidot jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību un brīvā laika pavadīšanas centru Zilupes pilsētā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Aktivitātes: Jauno satiksmes dalībnieku laukuma ar ceļa zīmēm izbūve. Laukumā tiks nodrošinātas apmācības, sacensības, citas brīvā laika pavadīšanas iespējas

Rezultatīvie rādītāji: Izbūvēts jauno satiksmes dalībnieku laukums ar ceļa zīmēm

Budžets: 50000.00 EUR, t.sk. ELFLA finansējums – 45000.00 EUR, cits līdzfinansējums – 5000.00 EUR

Projekta iesniedzējs, kontakti: Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens,+371 26541476,+371 65707315, dome@zilupe.lv

Raksti un publicitāte par projektu:

Plašāka informācija par projektu atrodama biedrības „Ludzas rajona partnerība” mājaslapā.