Statuss:
Noslēdzies
LAD
malnava.jpg
proj.jpg

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts.

Projekta īstenošanas vieta: Kārsavas novads, Kārsavas pilsētas, Goliševas, Malnavas, Mērdzenes, Mežvidu pagastu Parka iela Nr. 2, Kārsava; “Aizgāršas skola, Goliševa; “Mūsmājas”, Malnava; “Skola”, Mežvidi; “Druvas”, Mežvidi; “Mētras”, Mērdzene.

Projekta Nr: 16-01-AL34-A019.2201-000013

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2016. – 01.11.2017.

Vispārējais projekta mērķis – veicināt sabiedrības iesaistīšanos kultūras dzīvē, saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu Kārsavas novadā.

Projekta mērķis – atjaunot un pilnveidot esošo materiāli tehnisko bāzi kvalitatīvu un konkurētspējīgu kultūras pakalpojumu sniegšanai novada iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt apskaņošanas kvalitāti brīvdabas pasākumos.

Projekta aktivitātes:

 1. Jaunu tērpu iegāde novada amatierkolektīviem.
 2. Saktu iegāde novada deju kolektīviem.
 3. Tautisko jostu iegāde novada amatierkolektīviem.
 4. Tērpu iegāde novada kapelai “Dimdari” un mūsdienu deju grupai “Vaļasprieki”.
 5. Deju apavu iegāde Malnavas un Mežvidu amatierkolektīviem.
 6. Aprīkojuma iegāde brīvdabas pasākumu nodrošināšanai.
 7. Akustisko instrumentu iegāde Kārsavas novada kultūras namiem.
 8. Pārvietojamā žoga iegāde brīvdabas pasākumiem.
 9. Piepūšamās atrakcijas iegāde.

Rezultatīvie rādītāji:

 1. Iegādāti jauni tērpi novada amatierkolektīviem (Mežvidu KN, Mērdzenes KN, Goliševas KN, Kārsavas KN, Salnavas KN, Malnavas KN)
 2. Iegādātas saktas novada deju kolektīviem.
 3. Iegādātas tautiskās jostas novada amatierkolektīviem.
 4. Iegādāti tērpi novada kapelai “Dimdari” un mūsdienu deju grupai “Vaļasprieki”.
 5. Iegādāti apavi Malnavas un Mežvidu amatierkolektīviem.
 6. Iegādāts aprīkojums brīvdabas pasākumu nodrošināšanai.
 7. Iegādāti akustiskie instrumenti Kārsavas novada kultūras namiem.
 8. Iegādāts pārvietojamais  žogs brīvdabas pasākumiem.
 9. Iegādāta piepūšamā atrakcija.

Projekta budžets: 49494,37 eiro

ELFLA finansējums: 44544,93 eiro

Pašvaldības līdzfinansējums: 4949,44 eiro

Kontaktinformācija: projekta vadītāja Rita Jonikāne,+371 26415945, rita.jonikane@inbox.lv

Raksti un publicitāte par projektu: