Statuss:
Noslēdzies
LAD
rpp_0187-1024x683.jpg
leader.png

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma  19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”ietvaros. 

Projekts Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000007 “Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide”

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Projekta mērķis: Izveidot kultūrvēsturisko centru kā jauna tūrisma pakalpojuma un kultūras mantojuma svarīgu sastāvdaļu novadā, nodrošinot pieejamību visai sabiedrībai.

Projekta aktivitātes:  Projekta “Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide” ietvaros tika veikti iekšējās apdares darbi. Elektromontāžas darbi, ārējā un iekšējā ūdensvada, kanalizācijas izbūve un pieslēgšana pie centralizētā ūdensvada, apkures un ventilācijas sistēmas sakārtošana, siltummezgla un siltumtrases izbūve, signalizācijas ierīkošana, ekspozīcijas satura un dizaina izstrāde

Īstenošanas vieta: Vienības iela 64, Kārsava, Ludzas novads

Īstenošanas laiks: 10.03.2020. – 09.03.2022.

Rezultatīvie rādītāji: Izveidots kultūrvēsturiskais centrs “Līču mājas”. Objektu izmantos  visu paaudžu vietējie iedzīvotāji un tūristi, kuriem būs interese izzināt bijušā Kārsavas novada vietu stāstu, latgalisko identitāti, ekspozīcijā ir atvēlēta vieta bērniem, kuri tirgus tradīciju laukumā atradīs kādu senāku spēli. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar mūsu puses amatnieku un mājražotāju darbiem.

Projekta īstenotājs: Ludzas novada pašvaldība

Projekta izmaksas: 237011,33 EUR, t.sk. ELFLA finansējums (90%) 45 000.00 EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums (10%) 5 000.00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas, ko sedza Ludzas novada pašvaldība – 187011,33 EUR

Kontaktinformācija: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Inese Lipska, telefons +371 26144113.

 

Raksti un publicitāte par projektu:

23.12.2021. Latgales Reģionālās televīzijas sižets "Jauns tūrisma objekts Kārsavā – kultūrvēstures centrs “Līču mājas”

17.12.2021. Re TV sižets "Kārsavā izveido pirmo kultūrvēstures centru kopš neatkarības atgūšanas"