Statuss:
Noslēdzies
LAD
lauku_celi_elfla_1karta-2.jpg
logotips_elfla_pamatpakalpojumi_0.png

Autoceļu sakārtošana un uzturēšana ir viena no Latvijas valsts prioritātēm, labi autoceļi ir viens no elementiem, kas nodrošina uzņēmējdarbībai un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu vidi. Ludzas novadā ir deviņi pagasti, pašvaldības ceļu  kopgarums sastāda 472,72 km, lielākā daļa ir ceļi ar grants segumu(315,78 km). Aptuveni 70% pašvaldības ceļu ar grunts un grants segumu Ludzas novadā  ir apmierinošā stāvoklī, bet 30% ceļu ar grants segumu ir sliktā un ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, esošais segums ir nokalpojis savu kalpošanas laiku, sliktā stāvoklī ir arī esošo grāvju sistēma, grāvji ir aizauguši ar krūmiem un nav tīrīti, līdz ar to nav nodrošināta atklāta ūdens novade no autoceļiem, esošās caurtekas vietām ir aizbirušas, aizsprostotas, vietām autoceļi ir appludināti, kā rezultātā ir bojāts ceļa segums, daudzviet ceļa segums ir ar iesēdumiem un ceļam neatbilstošu šķērskritumu, ceļiem gandrīz nav greiderējošās kārtas – virskārtas, tāpēc nelabvēlīgos laika apstākļos tie nav izbraucami. Neizbraucami ceļi ietekmē arī uzņēmējdarbību, jo pavasarī un rudenī tiek noteikti auto masas ierobežojumi uz grants seguma ceļiem, līdz uzlabojas laika apstākļi. Taču uzņēmējiem laukos saražotā produkcija jātransportē neatkarīgi no ceļu kvalitāte.

2017.gada 6. jūlijā pašvaldībā saņemts LAD lēmums par projekta apstiprināšanu un tam piešķirto finansējumu. Šī projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt grants ceļus 16,623 km garumā. Projekta I kārtas ietvaros tiks pārbūvēti četri pašvaldībai piederoši ceļu posmi: Istras, Cirmas, Pildas un Nirzas pagastos.

Projekta identifikācijas Nr. 17-01-A00702-000025

Fonds, programma, aktivitāte: Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai  (ELFLA). Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Īstenošanas vieta: Ludzas novada Cirmas, Pildas, Nirzas un Istras pagasts

Īstenošanas laiks: 30.06.2017. – 31.12.2018.

Projekta mērķis ir ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Ludzas novada lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Galvenās aktivitātes: Projekta ietvaros tiks veikta lauku grants ceļu pārbūve šādos ceļu posmos:

  • Kivļi – Dubinova — 6 km garumā Cirmas pagastā,
  • Pilda – Borovaja – 2, 3 km garumā Pildas pagastā,
  • Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa 0,993 km garumā un Horošova – Vorslova –Vurpuļi – 0,780 km garumā Nirzas pagastā.
  • Čerņavski –Maļinovka –6, 55 km garumā Istras pagastā.

Rezultatīvie rādītāji:  Projekta ietvaros tiks pārbūvēti lauku grants ceļi 16,623 km garumā

Projekta kopējās izmaksas: 1 318 571,39 EUR

ELFLA finansējums 90% – 1 184 876, 64 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums – 133 694,75 EUR

Kontaktinformācija: Projektu vadītāja Ilona Mekša, tālrunis: +371 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludza.lv

Publikācijas: