Statuss:
Noslēdzies
LAD
capture_13.png

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību.

Projekta nosaukums Ludzas novada Rundēnu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija

Identifikācijas numurs Nr. 10-01-L32100-000106

Programma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 3. ass pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Rundēnu pagasts

Īstenošanas laiks 2011. gads

Mērķis  

Galvenās aktivitātes  

Rezultatīvie rādītāji  

Projekta budžets LVL

ELFLA finansējums LVL

Pašvaldības finansējums LVL

Kontaktinformācija Aivars Meikšāns (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; tālrunis+371 65707496aivars.meiksans@ludzaspils.lv)