Statuss:
Noslēdzies
LAD
elfla_kopejais_logotips2.jpg

Šo projektu Ludzas novada pašvaldība īstenoja 2011. gadā. Ludzas Mūzikas pamatskola ir Ludzas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. Pateicoties zemāk aprakstītam projektam, tika uzlabota Ludzas mūzikas pamatskolas materiāltehniskā bāze, kas nodrošina skolas pilnvērtīgāku mācību programmu īstenošanu, veicina audzēkņu radošo izaugsmi un sekmē kultūrizglītības attīstību Ludzas novadā.

Projekta nosaukums Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas mūzikas pamatskolā mūzikas programmas pilnveidošanai

Identifikācijas numurs Nr. 10-01-LL33-L413201-000004

Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas mūzikas pamatskola, Ludzas novads, Ludza, Stacijas iela 45

Īstenošanas laiks 10.01.2011. – 10.05.2011.

Mērķis Uzlabot Ludzas mūzikas pamatskolas materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties mūzikas instrumentus, kas nodrošinās mūzikas skolas mācību programmu pilnvērtīgāku īstenošanu, veicinās audzēkņu radošo izaugsmi un sekmēs kultūrizglītības attīstību Ludzas novadā.

Galvenās aktivitātes Aparatūras un mūzikas instrumentu iegāde

Rezultatīvie rādītāji Iegādātas 2 klavieres; 3 radio mikrofoni; 1 basģitāras pastiprinātājs

Projekta budžets LVL 5840,02

  • ELFLA finansējums LVL 3 359,50
  • Pašvaldības finansējums LVL 2 480,52

Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldība Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131projekti@ludzaspils.lv)