Statuss:
Noslēdzies
LAD
elfla_kopejais_logotips.jpg

2010. gadā tika renovētas Rundēnu Kultūras nama telpas. Izremontētajā gaišajā tautas namā, pietrūka aparatūras, lai rīkotu dažādus pasākumus. Arī Kultūras nama vadītāja, kas organizē pagasta sabiedrisko dzīvi, jau sen pauda nepieciešamību pēc modernas, kvalitatīvas mūzikas aparatūras. Projekta ietvaros tika iegādāta skaņas apstrādes iekārta, pastiprinātāji, skandas, gaismas efekti un prezentācijas tehnika. Par pamatojumu aparatūras nepieciešamībai kļuva jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju daudzveidošana un uzlabošana. Jauniegādātā aparatūra piedāvā daudz ērtāk organizēt dažādus pasākumus un līdz ar to veicināt kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu. Aparatūras iegādes nolūks bija arī stimulēt jauniešus pašiem vairāk līdzdarboties pagasta sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekta nosaukums Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novada Rundēnu pagastā Identifikācijas numurs Nr. 11-01-LL33-L413202-000008

Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Rundēnu pagasts, Rundēni, Kultūras nams

Īstenošanas laiks 07.10.2011. – 05.01.2012.

Mērķis Pilnveidot Rundēnu Tautas nama materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties gaismas, skaņas aparatūru un prezentācijas tehniku, nodrošinot pasākumu organizēšanas iespējas, kas savukārt veicinās kultūrvides saglabāšanu un popularizēšanu

Galvenās aktivitātes

Aprīkojuma un aparatūras iegāde

Rezultatīvie rādītāji

Realizējot projektu tika iegādāta skaņas, gaismas aparatūra un prezentācijas tehnika:

 • 1 disko gaismas efekts;
 • 1 bezvadu mikrofonu sistēma;
 • 1 stroboskops;
 • 1 mikšerpults;
 • 2 pastiprinātājs;
 • 2 skandas;
 • 1 ekvalaizers;
 • 1 dūmu pūtējs ar pulti;
 • 1 projektors;
 • 1 projekcijas ekrāns;
 • 1 instalācija.

Projekta budžets LVL 3599,10

ELFLA finansējums LVL 2655,06

Pašvaldības finansējums LVL 944,04

Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131projekti@ludzaspils.lv)

Publicitāte


img_1216.jpg
Jaungada pasākums Rundēnu kultūras namā
img_1216.jpg
Jaungada pasākums Rundēnu kultūras namā
img_1216.jpg
Projektors Rundēnu kultūras namam
img_1216.jpg
Aparatūra Rundēnu kultūras namam
img_1216.jpg
Aparatūra Rundēnu kultūras namam