Statuss:
Noslēdzies
LAD
goruza_festival-27-1024x681.jpg
lrp_nap_es_leader.jpg

Cilvēces daudzveidīgo kultūridentitāšu pamats ir kultūras mantojums. Līdzās materiālajam kultūras mantojumam, kuru aizsargā dažādas tiesiskas normas un likumi, pastāv arī nemateriālais kultūras mantojums, ko kopienas, grupas un indivīdi dzīvā saskarsmē nodod no paaudzes paaudzē un nemitīgi atjauno mijiedarbē ar vidi, dabu un vēsturi. Latgalē ir saglabājušās daudzveidīgās kultūrvērtības – mutvārdu tradīcijas, amatiermāksla ar tradicionālo dziedāšanu, dejošanu, tautas mūzikas instrumentu spēli, gadskārtu ieražas un svētki, kā arī tradicionālās amatniecības prasmes. Ludzas novada 9 pagastos darbojas 41 amatierkolektīvs, kas rūpīgi kopj, saglabā un nodod nākamajām paaudzēm senas un izkoptas dziedāšanas, dejošanas un teātra mākslas tradīcijas, aktīvi iesaistās daudzveidīgajos novada pasākumos visa gada garumā. Iedzīvotāju vidū īpašu popularitāti ir iemantojuši pasākumi, kas tiek rīkoti dabā, ļaujot apmeklētājiem justies brīvi un izbaudīt īso Latvijas vasaru īpašā noskaņojumā. Reģionāla mēroga brīvdabas pasākumu nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldība ik gadu veic iepirkumu pārvietojamas skatuves nomai. Vietējā mēroga pasākumiem tiek izmantota esošās brīvdabas skatuves. Taču ne visur novadā ir iespēja nodrošinātu šādu pasākumu organizēšanu tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Novada lauku teritorijā brīvdabas estrāde ir pieejamas tikai Isnaudā, Istalsnā un Tutānos, bet atbilstoša izmēra skatuve ir tikai Istras un Pildas Tautas namā. Pārējos pagastu Tautas namos skatuves ir dzīvojamās istabas izmērā. Brīvdabas pasākuma organizēšanai pagastu pārvalžu saimniecības daļas darbinieki spiesti būvēt dēļu grīdas, kuras nav drošas mitrā laikā un tās nav iespējams pārvietot un glabāt. Finansiāli izdevīgāks problēmas risinājums ir pārvietojamas, āra apstākļiem pielāgotas (arī uz nelīdzenām virsmām) skatuves iegāde. Projekta īstenošana ļaus daudzveidot kultūras pasākumu piedāvājumu un brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem un viesiem novada lauku teritorijā, vienlaicīgi nodrošinot amatierkolektīviem iespēju uzstāties, rīkot viesizrādes un pasākumus daudz plašākā mērogā.

Nosaukums Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā

Identifikācijas Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000006

Programma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Īstenošanas vieta Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

Īstenošanas laiks 2016. – 2017.

Mērķis Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un brīvdabas pasākumu kvalitatīvu norisi Ludzas novada lauku teritorijas iedzīvotājiem un viesiem, iegādājoties mobilo skatuvi.

Galvenās aktivitātes

  • Mobilās skatuves iegāde

Rezultatīvie rādītāji

  • Iegādāta mobilā skatuve

Budžets (EUR) 8 444.59 EUR t.sk.: ELFLA finansējums 90% (EUR) 7 600.13 EUR

Pašvaldības līdzfinansējums 10% (EUR) 844.46 EUR

Kontaktinformācija Ilona Rimša; tālr. +371 65707411; ilona.rimsa@ludza.lv

Projekta īstenošanu administrē Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā pārvalde

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Plašāka informācija par projektu atrodama biedrības „Ludzas rajona partnerība” mājaslapā.