Statuss:
Īstenošanā
ESF logo

Ludzas novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pašvaldības aktivitātes projektā

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā

Projekta mērķa grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 – 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī)

Projektā pieejamās mācības un citi pakalpojumi

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmu, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas un augstskolas vai koledžas studiju moduļa vai studiju kursa apguve
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Kontaktinformācija Ludzas novada pašvaldībā

Sīkāka informācija

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”.


Publikācijas:

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 04.04.2023 Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 27.01.2021 Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 11.05.2021 Pilnveidosim digitālās prasmes!

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 31.05.2021 Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 09.10.2020  Turpinās pieteikšanās mācībām pieaugušo izglītības projektā

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 23.09.2020  Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 01.07.2020 Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 12.06.2019 Ludzā un tuvējos novados var pieteikties mācībām pieaugušajiem 171 programmā

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 06.06.2019 Izmantosim pieaugušo izglītības projekta iespējas!

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 14.08.2018. Sāksies trešā pieteikšanās kārta ES fondu mācībām pieaugušajiem

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 17.08.2018. Sākas trešā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs

Publikācija Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 12.03.2019. Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem