Statuss:
Noslēdzies
LAD
projek-1024x559.jpg

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekts ”Skatuves aparatūras modernizācija Kārsavas novada kultūras namos”, (Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000008)

Projekta vispārējais mērķis: Pilnveidot un modernizēt materiāli tehnisko bāzi, inovatīvu un konkurētspējīgu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Projekta mērķis: Dot iespēju ik vienam sabiedrības loceklim izmantot inovatīvus pakalpojumus, lai pilnveidotu savas zināšanas kultūrvēstures, vides, veselības un citās jomās.

Projekta kopējais budžets ir EUR 47369,25 no tā ELFLA finansējums EUR 42632,31 pašvaldības līdzfinansējums EUR 4736,94.

Projektā paredzēts iegādāties:

  • Skatuves aprīkojumu Kārsavas kultūras namam;
  • Skatuves aprīkojumu Salnavas kultūras namam;
  • Skatuves aprīkojumu Mērdzenes kultūras namam;
  • Skatuves aprīkojumu Mežvidu kultūras namam.

Projekta realizācijas termiņš: 01.03.2021.

Projekta vadītāja: Rita Jonikāne

Raksti un publicitāte par projektu: