odu_klana_talka_1.jpg
lat_lit_logo-300x212-1.jpg

Projekts tika īstenots Ludzas un Rēzeknes pilsētās, Rēzeknes, Aglonas un Krāslavas novados (LV), Anīkšču, Utenas un Kupišķu rajonos (LT), kā rezultātā tika sakopti un vizuāli uzlaboti 11 dabas objekti. Tika sakārtoti daudzi rekreācijas objekti – pludmales, ainaviskie dīķi, parki un skvēri, kas nodrošinās pilnvērtīgāku atpūtu, estētisku baudījumu un pozitīvu emociju iegūšanu. Izveidots Eiroreģiona „Ezeru zeme” draudzības skvēru, kā arī, izmantojot ainavu arhitekta profesionālos ieteikumus, veikta daudzu esošo parku un skvēru rekonstrukcija un labiekārtošana, novācot mazvērtīgo krūmu apaugumu vēsturiski svarīgos un atpūtas objektus, aizvietojot tos ar vērtīgām un dekoratīvām koku, krūmu un daudzgadīgo stādījumu sugām un padarot šos objektus pievilcīgākus atpūtai.

Projekta nosaukums Tīrāku un zaļāku kopienu veidošana Latvijas – Lietuvas austrumu pierobežas reģionos/ Zaļās investīcijas Projekta nosaukums angļu valodā Creating cleaner and greener communities in Latvian-Lithuanian eastern border regions / Green Investments

Identifikācijas numurs LLII-100

Programma Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013

Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta, Odukalns, Ludzas pilskalns

Īstenošanas laiks 10 mēneši: 04.01.2010. – 03.11.2010.

Mērķis

 • Projekta virsmērķis: Veidot pievilcīgu un kulturālu dzīves vidi Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās, stiprinot un attīstot 8 aktīvas un ilgtspējīgas kopienas.
 • Apakšmērķi:
  • Rosināt 8 Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionu kopienu, īpaši 400 jauniešu, dalību apkārtējās vides ainavas veidošanā un sakopšanā, kā arī audzināt inteliģentus un „zaļi” domājošus ES pilsoņus, organizējot 2 vides sakopšanas akcijas un veidojot Ezeru zemes parku.
  • Veidot kopienu izpratni par ilgtspējīgas dzīves vides veidošanu, īpaši, dabas resursu saudzīgu izmantošanu, organizējot Vides tehnoloģiju un zaļo investīciju forumu, starptautiskas motivācijas apmācības jauniešiem un noslēguma semināru.

Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts:

 • Organizēt 2 kopienu dzīves vides sakopšanas akcijas visā projekta mērķa teritorijā viena mēneša laikā – Pavasara akcija un Rudens akcija.
 • Rīkot 2 vides sakopšanas akcijas „Tiekamies pilskalnā!” un „Zelta Rudens” . Talku laikā Pilskalna un Odu kalna nogāzes ir nepieciešams sakopt un atbrīvot no nevēlamiem kokaugu stādījumiem.
 • Piedalīties vides sakopšanas akcijās Lietuvā un Latvijā.
 • Piedalīties Ezeru zemes parka veidošanā, t.sk. projekta noslēguma seminārā.
 • Piedalīties forumā „Vides tehnoloģijas un zaļās investīcijas”, t.sk. projekta atklāšanas pasākumā;
 • Piedalīties motivācijas apmācībās jauniešiem – 4 jauniešu dalība Starptautiskajā vasaras nometnē Aukštaitijas nacionālajā parkā (1 nedēļa).

Rezultatīvie rādītāji

Projekta rezultāti:

 • 2 nogāzes tika atbrīvotas no nevērtīgiem kokaugu sējeņiem, kuri bojā pilsdrupu mūrus un nomāc blakus augošos kokus;
 • panākts būtisks ainavas uzlabojums un atvieglota 2 objektu turpmākā uzturēšana;
 • 4jaunieši piedalījās motivācijas apmācībās;
 • Iegādāti 2trimmeri;
 • iegādāta spoguļkamera

Projekta budžets 14 989,00 EUR
Programmas finansējums 12 740,65 EUR
Pašvaldības finansējums 2 248,35 EUR

Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja (tālrunis +371 65707131projekti@ludzaspils.lv)  

Projekta publikācijas