Statuss:
Noslēdzies
LAD
ziduns-1-1024x559.jpg
proj.jpg

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
projekts “Zīdūņa parka labiekārtošana”

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta īstenošanas vieta: Kārsavas novads, Malnavas pag., Zīdūņs

Projekta īstenošanas laiks: 20.02.2020. – 31.01.2022.

Projekta vispārējais mērķis: Veicināt vides un dabas resursu saglabāšanu, atbalstīt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, uzlabot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību.

Projekta mērķis: Nodrošināt Zīdūņa parka kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un jauna tūrisma produkta piedāvāšanu visai sabiedrībai.

Projekta ietvaros paredzēta teritorijas sagatavošana būvdarbu veikšanai, gājēju takas/trases ierīkošana un teritorijas labiekārtošana. Gājēju ceļa trases kopējais garums ir paredzēts 1686,9 m. Gājēju ceļa Atzars A un Atzars C tika projektēts 4,5 m plats, bet gājēju ceļa B Atzars 2,5 m plats. 20 m garumā ar 5 iedalījumiem tiks izveidota sajūtu taka. Pa Zīdūņa parka teritoriju ir paredzēts izvietot mazās arhitektūras formas un labiekārtojuma elementus. Atpūtas solus ar atzveltnēm 8 gab., 4 atpūtas galdus ar diviem soliem, atkritumu urnas, vertikālo informācijas stendu ar jumtiņu, 10 katedras veida informācijas stendus, ugunskura vietu, 2 līdzsvara tiltus, divvietīgās šupoles, 3 trīsvietīgas un 2 divvietīgā koka  teltis. Sajūtu takas izveide un teltis kokos ir jauninājums, kas piesaistīs tūristus apmeklēt mūsu novadu

Rezultatīvie rādītāji:

Labiekārtots Zīduņa parks:

  • Izveidota gājēju ceļa trase 1686,9 m gara un 4,5 m plata;
  • Izveidota gājēju taka 380 m gara un 2,5 m plata;
  • Izvietoti 8 atpūtas soliņi ar atzveltnēm;
  • 4 atpūtas galdi ar diviem soliem;
  • Vertikālais informācijas stends ar jumtiņu;
  • 10 katedras veida informācijas stendi;
  • 2 līdzsvaru tilti;
  • Sajūtu taka;
  • 3 trīsvietīgās un 2 divvietīgās koka teltis.

Projekta budžets: 54064,72 EUR

ELFLA finansējums: 45000,00EUR

Pašvaldības līdzfinansējums: 9064,72 EUR

Projekta vadītāja: Rita Jonikāne

Raksti un publicitāte par projektu: