Statuss:
Noslēdzies
LAD
logo-768x117.png

Projekta nosaukums, identifikācijas numurs: “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada sociālās aprūpes centram “Ludza””, Nr.AL34-A019.2201-000007

Projekta mērķis: aprīkojuma iegāde sociālā aprūpes centra “Ludza” sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanai.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 48 384,24 EUR, t.sk.:

  • publiskais finansējums 43 545,82 EUR;
  • pašvaldības līdzfinansējums 4 838,42 EUR.

Kontaktinformācija: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ilona Rimša

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta publikācijas:

04.07.2022. Raksts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā "Sociālās aprūpes centram “Ludza” tiks iegādāts jauns aprīkojums"