Statuss:
Noslēdzies
LAD

Kultūras nams - tas ir daudzfunkcionāls sabiedriskās dzīves centrs, kura viens no pamatuzdevumiem ir nodrošināt iedzīvotāju kultūras un atpūtas vajadzību apmierināšanu. Taču, lai spētu organizēt un nodrošināt kvalitatīvus, uz inovācijām balstītus pasākumus, ir nepieciešams mūsdienīgs aprīkojums. Pēdējo gadu laikā iedzīvotāju vidū īpašu popularitāti ir iemantojuši pasākumi, kas tiek rīkoti dabā, ļaujot apmeklētājiem justies brīvi, reizē apvienojot kultūras pasākumu ar atpūtu svaigā gaisā. Mūsdienīga aprīkojuma iegāde – viena no atslēgām uz kvalitatīvu, krāšņu, inovācijām balstītu pasākumu organizēšanu.

Kārsavā īpašu popularitāti ir izpelnījusies hokeja dienu rīkošana, kuras ietvaros notiek Latvijas spēļu translācija un tiek nodrošināta iespēja izjust īstu hokeja gaisotni. Populārs ir arī ielu sporta pasākums “Pi kuojis nakts!”, kurš ik gadu pulcē sporta un aktīva dzīvesveida entuziastus gan no Ludzas novada, gan tuvākiem un tālākiem novadiem. Šādu pasākumu nodrošināšanai tiek izmantots kultūras namos esošais aprīkojums - projektors un projekcijas ekrāns. Taču tas neattaisno prasības - dienas laikā, kad ir spilgts dabiskais apgaismojums, attēla kvalitāte ir ļoti slikta, būtībā dienas vidū ārtelpā to izmantot nav iespējams. Savukārt rudenī ir jānodrošina tā pasargāšana no pēkšņām vēja brāzmām vai lietus.

Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde (pārvietojams āra LED moduļu ekrāns) ļaus ne tikai saglabāt esošās tradīcijas, uzlabojot pasākumu kvalitāti, bet arī veicinās jaunu sabiedrisko aktivitāšu, piemēram, brīvdabas kino vakaru rašanos novada teritorijā, kas, vērtējot citu pašvaldību pieredzi, ir attaisnojusies kā vērtīga tradīcija. Šo LED ekrānu varēs izmantot arī pilsētas svētku un dažādu sarīkojumu ietvaros

brīvdabas kino aprīkojums
Attēlā: Iegādātais LED ekrāns

Projekta nosaukums, identifikācijas numurs: Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā, Nr. 23-01-AL34-A019.2201-000001.

Īstenošanas vieta: Kārsavas Kultūras nams (Vienības iela 49C, Kārsava, Ludzas novads).

Projekta vispārējais mērķis: inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, nodrošinot iespēju pilnveidot kultūras pasākumu kvalitāti, reizē padarot kultūras dzīvi daudzveidīgāku.

Projekta tiešais mērķis: brīvdabas kino aprīkojuma iegāde pasākumu kvalitātes uzlabošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Projekta izmaksas: kopējās attiecināmās izmaksas ir 48 242,70 EUR, publiskais finansējums (ELFLA) 43 418,43 EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums – 4 824,27 EUR.

Galvenās aktivitātes: brīvdabas kino aprīkojuma iegāde.

Rezultatīvie rādītāji: iegādāts brīvdabas kino aprīkojums (pārvietojams āra/iekštelpu moduļu tipa LED ekrāns).

Kontaktinformācija: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Laima Poikāne.

Projekta īstenošanu administrē: Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

22.01.2024. Raksts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā "LEADER projekta ietvaros iegādāts brīvdabas kino aprīkojums sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ludzas novadā"

07.05.2024. Raksts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā "Maijā lielais hokejs uz lielā ekrāna Ludzā, Kārsavā un Zilupē!"