Statuss:
Noslēdzies
LAD
pildas_stadions_2.jpg
leader.png

Viena no problēmām Latvijā ir zems fiziskās sagatavotības līmenis bērniem un jauniešiem, kā arī nepietiekama iedzīvotāju iesaistīšanās sportiskās un veselību veicinošās aktivitātēs, kā arī iedzīvotāju mazkustīgums, kas negatīvi ietekmē darbaspēka veselību un dzīves kvalitāti, Šī jautājuma risināšana ir būtiska loma sporta infrastruktūras attīstībai pašvaldībās.

Pildas pagastā ir vienīgā laiku pamatskola Ludzas novadā, kurā mācās 69 bērni no Pildas, Ņukšu, Rundēnu un Isnaudas pagastiem un Ludzas pilsētas. Pildas pagastā joprojām ir slikti attīstīta sporta infrastruktūra un trūkst vietu, kur jauniešiem un pieaugušiem droši un aktīvi pavadīt brīvu laiku sportojot.

Projekta “Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu seguma atjaunošana” ietvaros tiks pārbūvēti Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņi, uzliekot mūsdienīgu un Eiropas standartiem atbilstošu gumijas segumu, kas radīs jaunas iespējas fiziskām aktivitātēm Pildas pagastā, kas veicinās iedzīvotāju veselības nostiprināšanu, fiziskā spēka attīstīšanu un vēlmi iesaistīties vietējā sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanā.

Projekta īstenošanas rezultātā, objektu izmantos jaunieši, daudzbērnu ģimenes, personas virs darbspējas vecuma u.c. novada iedzīvotāji, aktīvā un veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Projekta nosaukums: Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu seguma atjaunošana

Projekta numurs: 19-01-AL34-A019.2201-000005

Projekta mērķis: Izveidojot stadiona skrejceļu ar mākslīgo segumu, radīt jaunas iespējas fiziskām aktivitātēm Pildas pagastā, kas veicinātu iedzīvotāju veselības nostiprināšanu, fiziskā spēka attīstīšanu un vēlmi iesaistīties vietējā sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanā, vienlaicīgi palielinot vietas potenciālu un pievilcību, kā arī veicinot sporta un aktīvās atpūtas tūrismam pievilcīgas vides veidošanu.

Īstenošanas vieta: “Skola”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads

Īstenošanas laiks: 13.02.2020. – 01.08.2021.

Statuss: īstenošanā

Projekta izmaksas: 62 036.81 EUR, t.sk. ELFLA finansējums (90%) 45 000.00 EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums (10%) 5 000.00 EUR. Projekta neattiecināmās izmaksas, ko segs Ludzas novada pašvaldība – 12 036.81 EUR

Galvenās aktivitātes: Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu seguma atjaunošana

Rezultatīvie rādītāji: Atjaunots Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu segums

Kontaktinformācija: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena

Projekta īstenošanu administrē: Lauku atbalsta dienesta Austumlatgales reģionālā pārvalde

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Darbi tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000005 “Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu seguma atjaunošana” ietvaros.


Projekta publikācija:

16.06.2021. Raksts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā "Turpinās Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu atjaunošanas darbi"