Statuss:
Noslēdzies
LAD
Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai
Attēlā: Gājēju taka gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai. Foto: Ralfs Punāns
logo-768x117.png

Projekta nosaukums, identifikācijas numurs: “Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai”, Nr.22-01-AL34-A019.2201-000004

Projekta mērķis: veicināt vides un dabas resursu saglabāšanu, atbalstīt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, uzlabot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, kā arī attīstīt tūrisma infrastruktūru Ludzas novadā, veidojot tūristiem draudzīgu vidi un pozitīvu pilsētas tēlu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 60 793,57 EUR, t.sk.:

  • publiskais finansējums 45 000,00 EUR;
  • pašvaldības līdzfinansējums 15 793,57 EUR.

Kontaktinformācija: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ilona Rimša

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.


Projekta publikācijas:

06.10.2023. Raksts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā "Izveidota gājēju taka gar Šņitkas strauta krastiem Kārsavā"

07.11.2022. Raksts Ludzas novada pašvaldības mājaslapā "Kārsavā uzsākti gājēju takas izveides būvdarbi"