Statuss:
Noslēdzies
dsc_0123.jpg
interreg logo

2018. gada 1. martā sākās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Inovatīva degradēto teritoriju reģenerācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai” jeb BrownReg (Nr. LLI-325; Innovative brownfield regeneration for sustainable development of cross-border regions) īstenošana.

Projekta mērķis: sadarbojoties Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un zinātniskajai institūcijai, apgūt, ieviest un popularizēt jaunu pieredzi inovatīvai, uz vietējiem apstākļiem balstītai un videi draudzīgai degradēto teritoriju revitalizācijai.

Ludzas novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas ir 460 559.65 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 391 475.70 EUR.

Īstenošanas laiks: 01.03.2018. – 30.11.2019.

Projekta statuss: noslēdzies.

Projekta partneri: Projekta vadošais partneris Latvijas Lauksaimniecības universitāte, sadarbības partneri – Ludzas novada pašvaldība, Ignalinas un Kupišķu rajonu pašvaldības (Lietuva).

Galvenās projekta aktivitātes:

 1. Projekta ietvaros tika veikta degradēto teritoriju revitalizācija – ar videi draudzīgiem līdzekļiem attīrītas degradētās teritorijas sadarbības partneru pašvaldībās:
  • Bijusī linu fabrikas teritorija Krāslavas ielā 1, Ludzā (kopējā platība 8.9776 ha). 2018. gadā bijušās Ludzas linu fabrikas teritorijā tika novākti ēku grausti, nocirsti koki un krūmi, izrautas koku saknes, aizbērtas bedres,  savākti atkritumi, līdzināta teritorija. 2019. gada vasarā gar revitalizēto teritoriju tika uzstādīts nožogojums. 2019. gada rudenī nojauktas vēl 4 ēkas.
  • Bijusī Kazitiškis katlu māja Kazitiškis apkaimē, Ignalinas novadā (kopējā platība 385 m2);
  • Bijusī naftas produktu stacija Naivių ciematā, Skapiškis apkaimē, Kupiškis novadā (kopējā platība 313 m2).
 2. Projekta pirmo reizi Latvijā-Lietuvā tika izmantota inovatīva fitoremediācijas metode piesārņotu augšņu attīrīšanai, kas pielāgota vietējiem klimata apstākļiem. Tika veikta fitoremediācijas pilotteritoriju ierīkošana un piesārņoto augšņu attīrīšanas monitorings degradētajās teritorijās Ludzā, Ignalinā un Kupišķos. 2019. gada 24. maijā Ludzā tika iestādīti augi, kas palīdzēs mazināt piesārņojumu bijušās linu fabrikas teritorijā – Krāslavas ielā 1, Ludzā.
 3. Sadarbībā ar universitāti un pašvaldībām projekta rezultātā tika izstrādāta labās prakses rokasgrāmata pašvaldību teritoriju plānotājiem, nozares profesionāļiem un sabiedrībai. Projekta ietvaros tika apkopota nozīmīga praktiskā, zinātniskā un informatīvā bāze par inovatīvām, videi draudzīgām degradēto teritoriju revitalizācijas pieejām, kuras būs iespējams izmantot turpmāko degradētu teritoriju revitalizācijas projektu ieviešanai.
 4. Tika modelēti 3D scenāriji teritoriju attīstībai pēc to revitalizācijas.
 5. Partneri dalījās pieredzē un stāstīja par saviem sasniegtajiem rezultātiem semināros Kupišķos (20.-21.05.2019.), Ignalīnā (21.05.-22.05.2019.) un Ludzā (23.-24.05.2019.).
 6. Projekta noslēguma pasākumā Jelgavā (07.11.-08.11.2019.) partneri apkopoja projekta sasniegumus.

Vairāk informācijas par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014. – 2020. gadam var atrast Programmas tīmekļa vietnē www.latlit.eu. Oficiālās Eiropas Savienības tīmekļa vietnes adrese www.europa.eu.

Publikācijas:

Projekta profils Facebook sociālajā tīklā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 22.03.2018. “Tiks sakārtota bijušās Ludzas linu fabrikas teritorija

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 29.08.2018. “Kas šogad notiks bijušās linu fabrikas teritorijā?

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 12.02.2019. “Augi palīdzēs likvidēt smago metālu “pušķi

Aicinājums pieteikties semināram par degradētajām teritorijām un to revitalizāciju; 09.05.2019.

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 23.05.2019. “Ludzas novada pašvaldībā norit LLU un Ludzas novada pašvaldības rīkotais seminārs par degradētajām teritorijām un to revitalizāciju

Video sižets:

Latgales Reģionālās televīzijas video sižets “Ludzā turpina sakārtot linu fabrikas teritoriju” (publicēts 27.11.2018.)