Statuss:
Noslēdzies
LAD
1-1024x768.jpg
logo

Straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā bērni un jaunieši aizvien vairāk laika velta viedierīcēm, mobilajām aplikācijām un sociālajiem tīkliem. Interneta sniegtās iespējas tiek izmantotas ne tikai brīvā laika pavadīšanai, bez datora un interneta pieslēguma nav iespējams izpildīt pat skolā uzdoto. Samazinās fizisko aktivitāšu apjoms, kas negatīvi ietekmē veselību. Lai gan mūsdienās bērni attīstās daudz ātrāk, lielu lomu fiziskās attīstības veicināšanā ieņem tieši apkārtējās vides kvalitāte.

Līdz šim Ņukšu pagastā trūka vietu, kur bērniem un jauniešiem kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, rotaļu laukums bija novecojis, piemērots vienīgi jaunāka vecuma bērniem, tajā atradās bojātas koka konstrukcijas, kas nebija drošas un estētiski pievilcīgas. Līdz ar to bija būtiski radīt vietu bērnu un jauniešu aktīvai atpūtai, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas drošā un piemērotā vidē.

Projekta nosaukums, identifikācijas numurs:  Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā, Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000003.

Īstenošanas vieta: “Smaidas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV-5730.

Projekta vispārējais mērķis: uzlabot dzīves vides kvalitāti Ludzas novada Ņukšu pagasta bērniem un jauniešiem, nodrošinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu un veicinot veselīga dzīvesveida iespējas.

Projekta tiešais mērķis: atjaunot bērnu rotaļu laukumu Ludzas novada Ņukšu pagasta Ņukšos, papildinot to ar jaunām, mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām un dažādiem vecumposmiem paredzētām konstrukcijām.

Projekta izmaksas: kopējās attiecināmās izmaksas ir 34 376,61 EUR, publiskais finansējums (ELFLA) 26 887,91 EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums – 2987,55 EUR. Neattiecināmās izmaksas 4501,15 EUR apmērā pašvaldība sedza no saviem budžeta līdzekļiem.

Galvenās aktivitātes: rotaļu laukuma atjaunošana, mūsdienīgu, dažādiem bērnu vecumposmiem paredzētu iekārtu uzstādīšana.

Rezultatīvie rādītāji: atjaunots bērnu rotaļu laukums Ņukšu pagasta Ņukšos.

Kontaktinformācija: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Laima Poikāne.

Projekta īstenošanu administrē: Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā pārvalde.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.


Raksti un publicitāte par projektu:

Projekta aktivitātes
jauns projekts