Statuss:
Noslēdzies

 

collage3.jpg

2020. gada 28. jūlijā starp Ludzas novada pašvaldību un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Uzņēmējdarbību veicinošās infrastruktūras izveide rūpniecisko teritoriju atjaunošanai Ludzas pilsētā” (Nr. 5.6.2.0/20/I/002) īstenošanu.

Projekta mērķis ir Ludzas pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētu teritoriju un sakārtojot publiski pieejamu ielu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un vidi jaunu darba vietu radīšanai.

Projekta ietvaros plānots veikt Ludzas pilsētas Sporta un Dzirnavu ielas pārbūvi, t.sk. ielu segumu, apgaismojuma tīklu un elektronisko sakaru tīklu pārbūvi, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi. Projektā iekļautās ielas ir pilsētas nozīmes publiskās ielas, kas nodrošina pilsētas vietējo satiksmi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un rūpnieciskām teritorijām. Īstenojot projekta ietvaros plānotās aktivitātes, tiks veicināta reģiona attīstība, radīta labvēlīga vide esošo uzņēmumu attīstībai un jaunu uzņēmumu veidošanai Ludzas pilsētā, kā arī nodrošināta publiskās infrastruktūras sakārtošana sabiedrībai kopumā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas 23 jaunas darba vietas, samazinātas degradētās teritorijas 1,9 ha platībā un piesaistītas privātās investīcijas EUR 58 000,00 apmērā.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 12 mēneši.

Projekta kopējie izdevumi ir 983 435,29 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 865 081,66 EUR (ERAF finansējums 735 319,41 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 38 928,67 EUR, pašvaldības finansējums 90 833,58 EUR) un neattiecināmie izdevumi 118 353,63 EUR.

Publikācijas:

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (19.04.2021.) Atsākti pārbūves darbi Sporta ielā

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (16.07.2020.) Norit Sporta un Dzirnavu ielas pārbūves darbi

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (03.06.2020.) Iedzīvotāju ievērībai!

Raksts Ludzas novada tīmekļa vietnē (20.08.2021.) Ekspluatācijā pieņemta pārbūvētā Sporta iela