Statuss:
Noslēdzies
hobby-projekts.jpg

Šī sadaļa ir uzturēta ar pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.


Projekta nosaukums: From Hobby to Business (Hobby – Business), Nr. LVIII-055. No Hobija uz Biznesu

Projekta vadošais partneris: Valkas novada pašvaldība

Projekta partneri: Valmieras novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība

Finansējuma saņēmējs īstenošanas vietā: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads (pasts@ludzasnovads.lv, tel.nr. +371 65707400www.ludzasnovads.lv).

Finansēšanas avots: Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (turpmāk – Programma)

Projekta īstenošanas laiks: 2023.gada 6.aprīlis līdz 2023.gada 30.novembris.

Projekta izmaksas: Projekta kopējais finansējums - 200 000,00 EUR
Programmas līdzfinansējums 90% apmērā jeb 180 000,00 EUR
Ludzas novada pašvaldībai pieejamais finansējums - 40 000,00 EUR, t.sk.:

  • 90% (36 000,00 EUR) Programmas līdzfinansējums;
  • 5% (2 000,00 EUR) Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums;
  • 5% (2 000,00 EUR) valsts budžeta līdzfinansējums).

Projekta mērķis: Noorganizēt pirmā projektā lielu atsaucību ieguvušos pasākumus amatniekiem un mājražotājiem vēl plašākā apjomā, tas ir, dot iespēju pirmā projekta labumu guvēju (Balvu, Ludzas, Valkas un Smiltenes) un jaunā projekta partnera Valmieras novada iedzīvotājiem iepazīt kaimiņu pašvaldību un reģionu mājražotāju un amatnieku labo pieredzi, iegūt jaunas zināšanas un piedalīties 5 tirgotāju skaita ziņā lielākos gadatirgos kā bija pirmajā projektā “No Hobija uz Biznesu”.

Projekta aktivitātes: 

  • Dalība gadatirgos;
  • Pieredzes apmaiņas semināri - diskusijas;
  • Meistarklases amatniekiem un mājražotājiem.

Projekta rezultāti:

  • Atbalstu saņemošo uzņēmējdarbības attīstības organizāciju skaits – 5;
  • Projektā aktīvi iesaistīto uzņēmumu skaits – 200.

Projekta koordinators, kontaktinformācija: Laima Poikāne, Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, laima.poikane@ludzasnovads.lv, +371 26182218

Vairāk informācijas: www.interreg.lv

Raksti un publicitāte par projektu: