Statuss:
Noslēdzies
kick_off_meeting_open_up_04.04-6.jpg

2018. gada 1. aprīlī sākās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families) īstenošana. Šo 20 mēnešu garu projektu Ludzas novada pašvaldība īstenojusi sadarbībā ar Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku un Jēkabpils pilsētas domi.

Pēdējā laikā bibliotēkas ir kļuvušas par bērnu un pusaudžu iecienītu satikšanas vietu, kur viņi var pavadīt brīvu laiku, izmantojot internetu un spēlējoties ar draugiem – it īpaši tas skar bērnus, kuru vecāki nevar iegādāties datoru vai apmaksāt interneta pieslēgumu mājās. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas (LV), Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas (LT) un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbinieki ievēroja bērnu interesi un uzsākušas darbu kopīgā projektā “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”, kura mērķis bija radīt apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā. Bibliotēkas organizēja apmācības bērnu grupām Ludzā (LV), Jēkabpilī (LV) un Rokišķos (LT), kuru ietvaros viņi apmeklēja dažādas iestādes, uzņēmumus un organizācijas, lai iepazītos ar to darbu. Bērniem tika organizētas interaktīvās spēles ar virtuālo spēļu konsoli, viņi veidoja video un prezentācijas. Partneri rīkoja divas nometnes – vienu Ānes ciemā pie Jelgavas (LV) un vienu Rokiškos (LT). Bibliotekāri tikās ar saviem ārzemju kolēģiem un dalījušies pieredzē – tika organizēti trīs kopīgi semināri un mācību brauciens uz Berlīni. Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas telpas tika izremontētas un kļūvušas piemērotākas bērnu nodarbībām. Visu partneru bibliotēkas iegādājās datorus un portatīvos datorus, virtuālo spēļu konsoles, interaktīvās tāfeles u.c. aprīkojumu interaktīvai izglītībai un spēlēm. Projekta rezultātā modernizētās bibliotēkas arī pēc projekta nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no mazaizsargātām ģimenēm, piedāvājot viņiem iespēju paplašināt redzesloku, apmeklējot dažādas iestādes, izmantojot interaktīvās izglītošanās iespējas, lasot grāmatas, kopīgi skatoties filmas – lai šie bērni pavadītu brīvu laiku, iegūstot jaunas iemaņas, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām.

open-lesson-no-38-3.jpg

 

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 50 849,76 EUR, t.sk. 43 222,30 EUR būs ES finansējums.

Projekta mērķis: radīt apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā

Īstenošanas laiks: 01.04.2018. – 30.11.2019.

Projekta statuss: noslēdzies.

Projekta partneri: Ludzas novada pašvaldība (vadošais partneris), Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka (Lietuva) un Jēkabpils pilsētas dome

Galvenās projekta aktivitātes:

 • partneru bibliotēkas organizējušas nodarbības bērniem no sociāli neaizsargātajām ģimenēm no 2108. gada septembra līdz 2019. gada maijam (tikšanās ar karjeras konsultantiem, darbs ar informācijas tehnoloģijām, interaktīvās spēles, interneta datubāžu izmantošana, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzņēmumu, organizāciju, izglītības iestāžu apmeklējumi u.c.)
 • notika 2 starptautiskās nometnes bērniem no sociāli neaizsargātajām ģimenēm (Ānes ciemā pie Jelgavas – 2018. gada 21.-27. augustā un Rokišķos – 2019. gada 17.-21. jūnijā)
 • partneru bibliotēkas organizējušas atklātās aktivitātes jeb OPEN LESSONS bērniem savās telpās no 2018. gada septembra līdz projekta beigām (interaktīvās spēles, informācijas tehnoloģiju izmantošana, dažādu veidu spēles un apmācības datoru lietošanā). Šīs bibliotēkas aktivitātes tiks turpinātas arī pēc projekta beigām.
 • Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka piedāvās bērniem no sociāli neaizsargātajām ģimenēm mācīties video veidošanu (notika 15 nodarbības no 2018. gada septembra līdz 2019. gada maijam)
 • partneru bibliotēku speciālisti piedalījās 3 starptautiskajos semināros (Rokišķos 9. aprīlī seminārs “Kompetenču uzlabošana darbā ar bērniem no sociāli neaizsargātajām grupām”; Jēkabpilī – 2019. gada 17. janvārī seminārs “Jaunās tehnoloģijas sociālajā integrācijā – priekšrocības un riski”; Ludzā – 2019. gada 28. martā seminārs “Kā rīkoties kritiskajās situācijās”)
 • partneru bibliotēku speciālisti piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīni (2018. gada 24.-27. septembrī)
 • partneri iegādājušies aprīkojumu un mēbeles, kas ir nepieciešamas bērnu nodarbību organizēšanai un projekta vadīšanai
 • Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka izremontējusi telpas bērnu nodarbību organizēšanai
 • 2019. gada 29. oktobrī Ludzā notikusi noslēguma konference “Interaktīvā izglītības telpa – tradicionālais un mūsdienīgais”, kuru apmeklējuši vairāk nekā 100 cilvēki
 • regulāri notikušas projekta darba grupas sanāksmes. Noslēguma darba grupas sanāksmē projekta partneri apmeklēja Lietuvas Utenas publisko bibliotēku
 • tika izdota piezīmju grāmatiņa ar bērnu-projekta dalībnieku fotogrāfijām.
training-session-no-4-2.jpg

 Bija plānots, ka projekta rezultātā 127 bērni no mazaizsargātajām grupām piedalīsies pasākumos, kas ir saistīti ar viņu integrācijā sabiedrības sociāli ekonomiskajās aktivitātēs. Bet provizoriskie dati liecina, ka partneru aktīvais un radošais darbs iesaistīja ap 1000 bērnu projekta aktivitātēs. Vairāk nekā 30 bibliotēku speciālisti piedalījušies projekta apmācību semināros un mācību braucienā uz Berlīni.

study_trip_day_3_humbolt_library-3.jpg

 

Vairāk informācijas par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014. – 2020. gadam var atrast Programmas tīmekļa vietnē www.latlit.eu. Oficiālās Eiropas Savienības tīmekļa vietnes adrese www.europa.eu.

Projekta kanāls YouTube….

Publikācijas par projektu

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Radīt jaunas iespējas” (15.04.2018.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Bibliotekāri gūst pieredzi Berlīnē” (04.10.2018.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Staigājošās enciklopēdijas” jeb bibliotekāri” (28.03.2019.)

Latgales Reģionālās televīzijas sižets “Bibliotēka kā interaktīvās izglītības telpa” (13.11.2018.)

Latgales Reģionālās televīzijas sižets “Bērni ar prieku apmeklē atklātās stundas Ludzas bibliotēkā” (08.03.2019.)

Latgales Reģionālās televīzijas sižets “Latvijas un Lietuvas bibliotekāri īsteno pārrobežu projektu” (03.04.2019.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas bibliotēka ir iespēju īstenošanas vieta” (14.04.2019.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Atklātās nodarbības bērniem jeb OPEN LESSONS vasarā guvušas lielu popularitāti” (18.09.2019.)

Latgales Reģionālās televīzijas sižets “Tiekas projekta noslēguma seminārā” (05.11.2019.)