Statuss:
Noslēdzies
dji_0054-1024x576.jpg
dsc_6589-1.jpg

2018. gada 31. maijā Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā” (Nr. 3.3.1.0/17/I/039) īstenošanu. Projektā tika paredzēta Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve, lai sekmētu privāto investīciju apjoma palielināšanos Ludzas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Ludzas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai ekonomiskajai speciālizācijai, balstoties uz komersantu vajadzībām.

Publiskā infrastruktūra katrā valstī ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm, kas veicina ekonomisko izaugsmi, kā arī rada darba vietas. Kvalitatīvas transporta un sabiedrisko pakalpojumu infrastruktūras attīstībai ir būtiska loma sabalansētas, stabilas, ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā un komercdarbības attīstības veicināšanā, tāpēc, lai sekmētu privāto investīciju apjoma palielināšanu Ludzas pilsētā, projekta ietvaros Ludzas novada pašvaldība sakārtoja uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru Dagdas ielā.

Ludzas pilsētas Dagdas ielā darbojas vairāki uzņēmumi (pārtikas ražošanas un ēdināšanas, transporta pakalpojumu, ceļa uzturēšanas, kokapstrādes un tūrisma), 6 no tiem apliecināja savu ieinteresētību projektā un informēja, ka plāno investēt savā attīstībā ap 177 000 EUR un radīt 19 jaunas darbavietas līdz 2021. gadam.

Dagdas ielā tika pārbūvēts ielas segums, ietves, tika pārbūvēta ūdenssaimniecības infrastruktūra (ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija). Ielas apgaismojums tika nomainīts uz ekonomiskāku LED apgaismojumu. Elektronisko sakaru tīkli un sistēmas arī tika pārbūvēti.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 913 924.23 EUR, t.sk.: Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 615 193.66 EUR, valsts budžeta dotācija 89 619.17 EUR. Ludzas novada pašvaldības ieguldījums sastāda 209 111.40 EUR. Pašvaldībai arī nāksies segt neattiecināmās izmaksas 19 311.54 EUR apmērā (elektronisko sakaru tīklu un sistēmu pārbūve un šo darbu projektēšana, autoruzraudzība un būvuzraudzība). 

Projekta ieviešana sākās ar būvdarbu līguma ar SIA “Ceļi un tilti” un būvuzraudzības līguma ar SIA “BaltLine Globe” parakstīšanu 2018. gada 2. maijā. Būvdarbi objektā bija pabeigti jau 2019. gada maijā, bet būve tika pieņemta ekspluatācijā 2019. gada 24. septembrī.

2019. gada 30. oktobrī projekts ir noslēdzies. Tagad Ludzas pilsētā ir pārbūvēta vēl viena iela (kopējais garums 678 metri). Dagdas ielā uzstādīti 12 ielas apgaismojuma balsti ar 18 LED gaismekļiem, pārbūvēts ūdensvads, sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija. Dagdas ielā ir nodrošināta drošāka satiksme gan gājējiem, gan automašīnu vadītājiem.  

Projekts tika īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Viola Andruščenko (tālrunis +371 65707131; e-pasta adrese: viola.andruscenko@ludza.lv).

Fotogrāfijas autors Raivis Isakovičs

Publikācijas