Statuss:
Noslēdzies
stends_latgales_skersiela-6-1024x680.jpg
asfaltesana_odu_iela-2.jpg

2017. gada 17. februārī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/006 īstenošanu. Tas bijis pirmais šāda veida apjomīgs projekts, ko Ludzas novada pašvaldība īstenoja sadarbībā ar Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību, un kurā aktīvi iesaistījās arī komersants – SIA “Latgales dārzeņu loģistika”.

Katrs partneris īstenoja savas darbības, kas ir svarīgas uzņēmējdarbības attīstībai tā teritorijā, un šīs aktivitātes bija saistītas tikai un vienīgi ar infrastruktūras sakārtošanu. Ludzas novada pašvaldība pārbūvēja Odu ielu un A.Jurdža ielas posmu no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai, kā arī Latgales šķērsielu. Kārsavas novada projekta darbības koncentrējās Mežvidu pagastā Klonešnīkos – tika pārbūvēts pašvaldības ceļa Nr. 154 posms 350 m garumā, tika izbūvētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar pievedceļu. Ciblas novada pašvaldība pārbūvēja Banoņejas ceļu, kas ir Ludzas pilsētas Odu ielas turpinājums, bet Ludzas novada pašvaldība šajā teritorijā ievilka ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklus. SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, kuras siltumnīcas darbojas Mežvidu pagastā, tika palielināta elektrosadales līnijas slodze.

Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastādīja 2 237 043,07 eurono tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 1 823 481,54 euro un valsts budžeta dotācija – 88 966,16 euro. Pašvaldību līdzfinansējums savu darbību īstenošanā sastādīja 10.5% no projekta attiecināmajām izmaksām (207 587,77 euro), savukārt uzņēmējam – SIA “Latgales dārzeņu loģistika” bija jānodrošina līdzfinansējums 45% apmērā, t.i., 117 007,60 euro, elektrosadales līnijas slodzes palielināšanai, . 

Projekta īstenošanas laiks: 17.02.2017. – 16.11.2020.

Pabeigtās darbības:

 • pārbūvēta Ludzas pilsētas Latgales šķērsiela
 • pārbūvēta Ludzas pilsētas Odu iela
 • pārbūvēts A.Jurdža ielas posms no Kr. Barona ielas līdz Odu ielai
 • pārbūvēts Kārsavas novada pašvaldības ceļa P-154 posms Mežvidu pagastā Klonešnīkos
 • izbūvēts ceļš Kārsavas novada pašvaldības Mežvidu pagasta Klonešnīkos, kas nodrošina vietējiem komersantiem transporta infrastruktūru nokļūšanai uz valsts ceļu
 • izbūvēta elektrosadales pazemes līnija no Kārsavas līdz Mežvidu pagasta Klonešnīkiem
 • izbūvēts ūdensvads un sadzīves kanalizācija Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejā
 • pārbūvēts Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļš.

Projekts tika īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Pateicoties projektam partneriem ir jāsasniedz šādi rādītāji:

 • sakārtotas degradētās teritorijas – 3,58 ha
 • radītas 58 jaunas darba vietas
 • laika periodā no 01.01.2014. līdz 31.01.2022. komersanti, kuri ir guvuši labumu no izveidotās infrastruktūras, ir investējuši savā attīstībā 4 225 000 euro.